Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie zawierania umów na odbiór odpadów

Opublikowano: czwartek, 29, marzec 2018
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Burmistrz Czchowa  przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) obowiązkiem osób prowadzących działalność gospodarczą jest gromadzenie wytwarzanych odpadów i zlecanie ich wywozu specjalistycznym firmom świadczącym tego typu usługi na terenie danej Gminy. Przedsiębiorca powinien posiadać stosowną umowę na odbiór odpadów komunalnych z lokalu gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza. Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czchów (Ochrona środowiska/odpady komunalne) http://www.czchow.itl.pl/bip/index.php?page=position2.php&id=1243&grp=42

Czytaj więcej...

Terminy wywozów odpadów wielkogabarytowych

Opublikowano: czwartek, 15, marzec 2018
Rafał Kopytko
  1. Tymowa - 11 kwietnia 2018 r. (środa)
  2. Będzieszyna, Piaski-Drużków, Wytrzyszczka - 16 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)
  3. Czchów - 17 kwietnia 2018 r. (wtorek)
  4. Biskupice Melsztyńskie, Domosławice, Złota - 23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)
  5. Jurków, Tworkowa - 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)

Harmonogram wywozów odpadów wielkogabarytowych - plik .pdf

Komunikat Burmistrza Czchowa

Opublikowano: wtorek, 16, styczeń 2018
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...Szanowni Mieszkańcy!

     Burmistrz Czchowa, zwraca się z gorącym apelem skierowanym do mieszkańców gminy Czchów, którzy zadeklarowali segregowany sposób gromadzenia odpadów komunalnych, o zwrócenie uwagi na  przestrzeganie zasad segregacji. Do Urzędu Miejskiego w Czchowie napływają sygnały, iż nie wszyscy mieszkańcy Gminy prawidłowo segregują odpady komunalne. Takie zachowanie prowadzi do generowania wyższych kosztów odbioru selekcji oraz problemów z jej późniejszym zagospodarowaniem. Osoby, które zadeklarowały segregację śmieci, a tego nie robią, muszą liczyć się z konsekwencjami (zmiana opłaty na wyższą, tj. obowiązującą dla systemu niesegregowanego).

Czytaj więcej...

Informacja dla osób, których posesje nie posiadają podłączenia do kanalizacji sanitarnej

Opublikowano: wtorek, 07, listopad 2017
Rafał Kopytko

    Burmistrz Czchowa przypomina o obowiązku zawierania umów na odbiór nieczystości ciekłych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1289) każdy posiadacz szamba zobowiązany jest posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych zawartą z firmą asenizacyjną posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych  i transport nieczystości ciekłych na terenie danej gminy.

Czytaj więcej...

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Opublikowano: środa, 04, październik 2017
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Terminy wywozów odpadów wielkogabarytowych (plik .pdf)

KOMUNIKAT

Opublikowano: czwartek, 09, marzec 2017
Rafał Kopytko

     Burmistrz Czchowa informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z  późn. zm.) gminy zobowiązane są do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania, a także ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków celem sprawdzenia częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

Czytaj więcej...

Informacja dla osób, których posesje nie posiadają podłączenia do kanalizacji sanitarnej

Opublikowano: czwartek, 09, czerwiec 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Burmistrz Czchowa, przypomina o obowiązku zawierania umów na odbiór nieczystości ciekłych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) każdy posiadacz szamba zobowiązany jest posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych zawartą z firmą asenizacyjną posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych  i transport nieczystości ciekłych na terenie danej gminy.

Czytaj więcej...