Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Informacja dla osób, których posesje nie posiadają podłączenia do kanalizacji sanitarnej

Opublikowano: wtorek, 07, listopad 2017
Rafał Kopytko

    Burmistrz Czchowa przypomina o obowiązku zawierania umów na odbiór nieczystości ciekłych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1289) każdy posiadacz szamba zobowiązany jest posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych zawartą z firmą asenizacyjną posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych  i transport nieczystości ciekłych na terenie danej gminy.

Czytaj więcej...

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Opublikowano: środa, 04, październik 2017
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Terminy wywozów odpadów wielkogabarytowych (plik .pdf)

KOMUNIKAT

Opublikowano: czwartek, 09, marzec 2017
Rafał Kopytko

     Burmistrz Czchowa informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z  późn. zm.) gminy zobowiązane są do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania, a także ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków celem sprawdzenia częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

Czytaj więcej...

Informacja dla osób, których posesje nie posiadają podłączenia do kanalizacji sanitarnej

Opublikowano: czwartek, 09, czerwiec 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Burmistrz Czchowa, przypomina o obowiązku zawierania umów na odbiór nieczystości ciekłych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) każdy posiadacz szamba zobowiązany jest posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych zawartą z firmą asenizacyjną posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych  i transport nieczystości ciekłych na terenie danej gminy.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Czchowa

Opublikowano: piątek, 29, kwiecień 2016
Rafał Kopytko

Ogłoszenie Burmistrza Czchowa - plik .pdf

Komunikat

Opublikowano: poniedziałek, 11, kwiecień 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Burmistrz Czchowa przypomina, że każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie naszej Gminy powinien posiadać odrębną umowę w zakresie odbierania odpadów komunalnych z prowadzonej działalności. Umowa winna być zawarta z firmą posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej jaki prowadzony jest na terenie naszej Gminy.

Czytaj więcej...

Komunikat

Opublikowano: poniedziałek, 11, kwiecień 2016
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Z uwagi na powtarzające się sytuacje oddawania przez mieszkańców dużych ilości odpadów budowlanych pochodzących z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, Burmistrz Czchowa informuje, że firma zbierająca odpady komunalne oraz PSZOK nie będą przyjmować tego rodzaju odpadów w ramach ponoszonej opłaty.

Czytaj więcej...

Ścieki trują!!! Dbaj o swoje zdrowie i środowisko

Opublikowano: czwartek, 31, marzec 2016
Rafał Kopytko

     W miesiącach kwiecień/maj bieżącego roku zostaną dostarczone do Mieszkańców Gminy Czchów druki zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i/lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Formularze należy wypełnić i dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Czchowie w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

     Wypełnione zgłoszenia zostaną wykorzystane w celu prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz przydomowych oczyszczalni ścieków wymaganej przepisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2   (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

Czytaj więcej...