Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Apel o wykaszanie traw i chwastów na terenie Gminy Czchów

Opublikowano: środa, 01, sierpień 2018

Apel o wykaszanie traw     Przypominamy właścicielom, zarządcom, użytkownikom wieczystym, dzierżawcom oraz posiadaczom gruntów na terenie Gminy Czchów o obowiązku wykaszania traw, niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach, jak również obcinania gałęzi zwisających nad drogami i przejściami.

    Zachwaszczone grunty stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe dla najbliżej położonych zabudowań i terenów leśnych. Zaniedbane grunty wpływają negatywnie na estetyczny wygląd terenu naszej gminy oraz stają się sprzyjającym siedliskiem dla bytowania i intensywnego rozmnażania różnych szkodników i gryzoni, a także stwarzają duże utrudnienia w użytkowaniu i pielęgnacji sąsiednich, zagospodarowanych działek.

    Likwidacja chwastów powinna być przeprowadzona co roku systematycznie w okresie wegetacyjnym – od wiosny do wczesnej jesieni.

     Obowiązek zwalczania chwastów oraz jego egzekwowanie wynika:

  • z ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1161 z późn. zm.)
  •  z § 3 ust. 1 pkt 3 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czchów stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XVI/165/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 29 czerwca 2016 r. (Dz. Urzęd. Woj. Małopolskiego z 2016 r., poz. 4235)   obowiązkiem właściciela nieruchomości jest  utrzymywanie  nieruchomości  w stanie wolnym od zachwaszczenia.

    Zaniechanie zwalczania chwastów postrzegane może być jako forma degradacji gruntów powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów, do rekultywacji których na własny koszt zobowiązany jest każdy właściciel gruntów stanowiących użytki rolne oraz każdy, kto ten stan spowodował.

    Przypomina się również rolnikom, którzy składają wnioski do ARiMR o płatności obszarowe, iż jednym z warunków otrzymania dopłaty, jest utrzymanie gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej.

    Jednocześnie informuje się, że właściciel gruntu sąsiedniego może wystąpić z roszczeniami o charakterze cywilno-prawnym w stosunku do właściciela posiadacza gruntu, na którym występuje zachwaszczenie.

    Sytuacja, gdy zachwaszczona i zarośnięta działka przyczyni się do zwiększenia zagrożenia pożarowego, zaniechanie obowiązku wykoszenia działki może również rodzić odpowiedzialność karną na podstawie art. 82 Kodeksu wykroczeń stanowiąc podstawę do nałożenia mandatu karnego. Obowiązuje zakaz wypalania traw.

    W trosce o estetyczny wygląd naszej Gminy, środowisko rolnicze oraz bezpieczeństwo pożarowe, apelujmy o jak najszybsze przystąpienie do wykaszania traw i zachwaszczonych gruntów, celem uniknięcia wymienionych zagrożeń.

Odsłony: 447