Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Informacja dotycząca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Brzeskiego

Opublikowano: piątek, 04, styczeń 2019

     Od początku 2016 roku na terenie Powiatu Brzeskiego funkcjonuje system nieodpłatnej pomocy prawnej – zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 i z 2018 r. poz. 1467 i 2212).
Ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467) system nieodpłatnego poradnictwa prawnego został rozszerzony o nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

     Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczeniu nieodpłatanego poradnictwa obywatelskiego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez Powiat Brzeski w porozumieniu z Gminami z terenu Powiatu tj.: Gminą Borzęcin, Gminą Czchów, Gminą Dębno, Gminą Gnojnik, Gminą Iwkowa i Gminą Szczurowa.

    Na terenie Powiatu Brzeskiego w 2019 r. funkcjonować będą trzy Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz jeden Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego. Jeden z Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej usytuowany jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, przy ul. Głowackiego 51 (III piętro, pokój nr 308).

    Nieodpłatnej pomocy prawnej w dwóch Punktach udzielają adwokaci lub radcowie prawni na podstawie umów zawartych z Powiatem – natomiast w jednym Punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową, nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni albo absolwenci wyższych studiów prawniczych posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

    Nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową udzielają doświadczeni doradcy spełniający wymagania ww. ustawy.

Podstawowe zasady:

1.     Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. 1.    poinformowanie osoby fizyczne, o której mowa w pkt. 5, zwanej dalej „osoba uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
 2. 2.    wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 3. 3.    sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1.1 i 1.2, z wyłączeniem pism procesowych
  w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 4. 4.    sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

2.     Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje:

 1. 1.    spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności;
 2. 2.    w 2019 r. nieodpłatnej mediacji.

3.   Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 1. 1.    działania dostosowane do indywidulanej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 2. 2.    wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
 3. 3.    porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

4.   Nieodpłatne poradnictwo obywatelskiego nie obejmuje w 2019 r. nieodpłatnej mediacji.

5.   Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje:

osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

6.   Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie to składa osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

7.   Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 14 300 02 78.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

8.   Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

9.     Nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela się osobie uprawnionej osobiście, z wyłączeniem użycia środków porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem pkt. 11.

10. Osobom, ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w Punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenia ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

11. Osoby, o których mowa w pkt. 10, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają Staroście Brzeskiemu, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych dla tej osoby środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od Starosty Brzeskiego drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Punkty na terenie Powiatu Brzeskiego, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie ich usytuowanie oraz wykaz dyżurów w 2019 roku (plik pdf)

Sporządzono w Starostwie Powiatowym w Brzesku w dniu 28.12.2018 r.

Odsłony: 298