Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

Opublikowano: czwartek, 27, czerwiec 2019

    Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096) oraz art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 ze zm.),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia o wydaniu 25 czerwca 2019 r. decyzji Nr 2/W/2019 znak: WI-XI.7840.6.2.2019.JF, o wygaśnięciu w części decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 1/14 znak: WI-VIII.7840.8.84.2013.ZK z 9 stycznia 2014 r. (ostatecznej od 17 lutego 2014 r.) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.:Budowa chodnika lewostronnego przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka – Tymowa odc. 240 km 3+471 – 5+140,00 oraz odc. 250 km 0+000 – 0+038,00 z zabudową rowu przydrożnego i budową kanalizacji deszczowej, budową zatoki autobusowej (z peronem i przejściem dla pieszych) lewostronnej w km 3+644,3 – 3+700,3 i prawostronnej w km 3+704,3 – 3+760,3 oraz przebudową przepustów pod drogą w km: 3+557,9, 3+831,2 4+0,000, 4+269,8, 4+561,3, 4+782,4 na działce nr 194 w miejscowości Tymowa” – (kategoria obiektu IV).

Wygaszenie w części ww. decyzji dotyczy zakresu: budowy chodnika lewostronnego przy drodze wojewódzkiej nr 966 Wieliczka – Tymowa odc. 240 km 4+650 – 5+140,40 oraz odc. 250 km 0+000 - 0+38,000 oraz przebudowy przepustu pod drogą w km 4+782,4 na działce nr 194 w miejscowości Tymowa.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wojewody Małopolskiego. Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 68, tel. 12 39 21 668 (w godz. pracy urzędu tj. poniedziałek: 9.00-17.00, wtorek – piątek: 7.30-15.30).

Do pobrania pliki .pdf:

 

Odsłony: 295