Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Ogłoszenie na sprzedaż drewna Nr 4/2017

Opublikowano: piątek, 09, czerwiec 2017

    Burmistrz Czchowa zaprasza do składania ofert na zakup drewna pochodzącego z wycinki drzew z terenu nieruchomości stanowiącej własność Mienia Czchów w ilości: 107,99 m³ – przetarg I

1. Nazwa i siedziba jednostki:

Gmina Czchów, ul. Rynek 12 32-860 Czchów Tel: 14 66 21 731 e-mail :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.  Przedmiot sprzedaży:

 1. Przedmiotem ogłoszenia o sprzedaży jest drewno wielkowymiarowe w ilości 107,99 m³ zgodnie z wykazem nr V/03/2017 , który  stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 2. Sprzedaż dotyczy pełnej całej ilości drewna. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 3. Drewno jest sprzedawane loco las przy pniu. Oferent zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z wyciągnięciem drzewa z lasu, z jego załadunkiem, odbiorem i transportem zakupionego drzewa z miejsc wskazanych przez Sprzedającego.
 4. Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30  po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Czchowie.

3. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Termin składania ofert upływa w dniu  16.06.2017r. do godziny  10:00.
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie  na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Czchowie - biuro nr 3 na parterze budynku z dopiskiem „Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew wykaz nr V/03/2017 – przetarg I”
 3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy nieotwarta. Niedopuszczalna jest modyfikacja oferty po terminie określonym jako termin złożenia oferty. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
 4. Oferta powinna zawierać (wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia):
  • imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmy bądź instytucji) i siedzibę oferenta oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax).
  • oferowaną cenę i warunki zapłaty, z zastrzeżeniem terminu, który nie może być dłuższy niż 14 dni od daty sprzedaży.
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu sprzedaży, warunkami ogłoszenia   i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
 5. Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dnia 16.06.2017r. o godz. 10:15 w biurze nr 7.

4. Dodatkowe informacje:

 1. Kryterium wyboru oferty:  najwyższa oferowana kwota brutto.
 2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
 3. W przypadku złożenia równoważnych ofert decydował będzie data wpływu ofert  do Urzędu Miejskiego w Czchowie, ul. Rynek 12, 32-860 Czchów. Oferty opiewające na kwoty niższe niż ceny wyjściowe podane w ogłoszeniu nie będą uwzględnione.
 4. Oferent, którego oferta została wybrana w przetargu zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 5. Oferent po uregulowaniu należności zobowiązany jest do odbioru drewna w ciągu 30 dni od dokonania zapłaty.
 6. Osobą upoważnioną do kontaktu i udzielania dodatkowych informacji jest Agnieszka Dudek, tel: 14 66 21 731 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – sprawy formalne, Kazimierz Kozdrój tel: 14 66 21 745
 7. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny.

5. Załączniki:

 1. Wykaz nr V/03/2017
 2. Oświadczenie oferenta.
 3. Umowa sprzedaży drewna

Do pobrania w wersji pdf:

Odsłony: 711