Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Ogłoszenie - konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa

Opublikowano: poniedziałek, 27, listopad 2017 Rafał Kopytko

Kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa

     Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182 z póżn .zm.) Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czchowie ogłasza konkurs na wyłonienie zastępcy kierownika ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie.

Siedziba podmiotu leczniczego:

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czchowie
ul. Sądecka 183
32-860 Czchów
Tel. 14 68 43 452

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskiwać w siedzibie podmiotu, w sekretariacie III piętro pokój nr 6 w godzinach pracy podmiotu, tj. od 07.00 do 14.00 w dni robocze, na podstawie pisemnego wniosku.

Kandydat na stanowisko zastępcy kierownika ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:

 1. Tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny.
 2. 8 lat pracy w zawodzie lekarza.

Kandydat winien złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte postępowaniem.
 2. Przebieg pracy zawodowej i posiadane kwalifikacje (CV);
 3. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska.
 4. Dokumenty potwierdzające wymagany ośmioletni staż pracy
 5. Inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe.
 6. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku objętym postępowaniem.
 7. Prawo wykonywania zawodu.
 8. Aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem składania ofert.
 9. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu lub pełnienia funkcji kierowniczych.
 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu.

Kopie dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata, na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Ofertę z dokumentami należy złożyć w sekretariacie SP GZOZ w Czchowie (pok. Nr 6) w godz. od 07.00 do 14.00 w dni robocze najpóźniej do dnia 15.12.2017 r. do godziny 10.00. W razie nadania przesyłki pocztą nie decyduje data stempla pocztowego lecz moment faktycznego dostarczenia dokumentów do sekretariatu SP GZOZ w Czchowie.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Dokumenty należy przesłać/złożyć w oddzielnej kopercie, n której kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego wraz z adnotacją : „Konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa SPGZOZ w Czchowie”.

Etapy konkursu:

 • I etap: weryfikacja dokumentów pod kątem spełnienia kryteriów określonych w ogłoszeniu,
 • II etap: indywidualne rozmowy kwalifikacyjne, w których zostanie dokonana ocena merytoryczna kandydatów między innymi na podstawie zagadnień zawartych w koncepcji pracy na stanowisku zastępcy kierownika ds. lecznictwa, złożonej przez kandydata.

Sposób powiadomienia o konkursie i jego wyniku.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu, a także o wyniku konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na stronie internetowej BIP Gminy Czchów www.czchow.pl/gzoz oraz na tablicy ogłoszeń w SP GZOZ w Czchowie.

Odsłony: 415