Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: wtorek, 08, maj 2018

Czchow     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, zm. Dz. U. z 2017, poz. 2232, Dz. U. z 2018, poz. 130) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie.

    Sesja ta odbędzie się w dniu 18 maja 2018 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
 3.  Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2018 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów,
  3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu,
  4. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Czchów,
  5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czchów,
  6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czchów,
  7. przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Czchów na lata 2018-2021”,
  8. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3,
  9. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe,
 4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017r.
 5. Sprawozdanie z działalności MOPS za 2017 rok.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 7. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2017 rok.
 8. Informacja o stanie infrastruktury technicznej w Gminie Czchów oraz o planowanych i zrealizowanych inwestycjach Gminy Czchów z wykorzystaniem zewnętrznego dofinansowania.
 9. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Czchów.
 10. Informacja o sytuacji fiskalno-budżetowej Gminy Czchów (zaległości, umorzenia, wpływy podatkowe i opłaty, zmiany oraz sprawozdanie podatkowe itp.).
 11. Informacja o stanie przygotowania Gminy Czchów do sezonu turystycznego.
 12. Sprawozdanie z działalności MOKSiR za 2017 r.
 13. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Czchów
 14. Interpelacje i zapytania.
 15. Wolne wnioski i oświadczenia.
 16. Komunikaty i informacje.
 17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz

Odsłony: 359