Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: środa, 20, czerwiec 2018

Czchow     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. Dz. U. z 2018, poz. 1000)  zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie.
     Sesja ta odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdań za 2017 r.,
  2. absolutorium dla Burmistrza Czchowa za 2017 r.:
   • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu  za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy Czchów,
   • przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej i towarzyszącej wnioskowi opinii RIO,
  3. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2018 rok,
  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów,
  5. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie,
  6. zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie za rok obrotowy 2017,
  7. wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Czchów,
  8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czchów,
  9. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czchów,
  10. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,
  11. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,
  12. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości,
  13.  wyrażenia woli przystąpienia z Powiatem Brzeskim do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1439K Gnojnik – Złota w miejscowościach Gnojnik, Lewniowa, Złota, Biskupice Melsztyńskie km 0+014 do 8+279” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 i zabezpieczenia w budżecie na 2019 rok środków finansowych na realizację tego zadania,
  14. wyrażenia woli przystąpienia z Powiatem Brzeskim do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1448K Tymowa – Łososina Dolna w miejscowościach Tymowa, Iwkowa, Porąbka Iwkowska, Drużków Pusty, Kąty km 0+040 do 11+491” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 i zabezpieczenia w budżecie na 2019 rok środków finansowych na realizację tego zadania,
  15. Interpelacje i zapytania.
 4. Wolne wnioski i oświadczenia.
 5. Komunikaty i informacje.
 6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz

Odsłony: 263