Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: piątek, 27, lipiec 2018

Czchow    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. poz. 1000 i poz. 1349) zwołuję SESJĘ Rady Miejskiej w Czchowie.

     Sesja ta odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2018 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2018 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów,
  3. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa gminnego ujęcia wody w Czchowie”,
  4. wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 218/2 położonej w miejscowości Domosławice,
  5. likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej działającej w formie jednostki budżetowej o nazwie Publiczne Gimnazjum w Czchowie,
  6. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Czchów,
  7. zasad  usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czchów,
  8. przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czchów i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
  9. częściowej zmiany uchwały nr XXXVII/340/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Wolne wnioski i oświadczenia.
 6. Komunikaty i informacje.
 7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz

Odsłony: 155