Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: piątek, 05, kwiecień 2019

Czchow    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję sesję  Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2019 r. o godzinie 13.30 w sali kina „Baszta”
w Czchowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2019 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów,
  3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu,
  4. Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czchów.
 4. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czchowie za 2018 r.
 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 r.
 6. Informacja o stanie infrastruktury technicznej w Gminie Czchów.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia.
 9. Komunikaty i informacje.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
(-) mgr Alicja Mordarska

Link do transmisji obrad: https://youtu.be/lxie0g_vsh0

Odsłony: 398