Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Komunikat Burmistrza Czchowa w sprawie zapewniania opieki dzieciom i młodzieży podczas akcji strajkowej w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czchów

Opublikowano: sobota, 06, kwiecień 2019

     W związku z prowadzonym zgodnie z prawem sporem zbiorowym pomiędzy pracownikami szkół, a pracodawcami, Urząd Miejski w Czchowie nie ma podstaw do przeszkadzania w legalnej formie protestu. Gmina Czchów, podobnie jak wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, nie jest stroną sporu. W dniu 8 kwietnia 2019 roku rozpocznie się  w szkołach i przedszkolach akcja strajkowa, która będzie skutkowała odstąpieniem nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji od pracy. W związku z powyższym nie będą prowadzone zajęcia lekcyjne. Burmistrz Czchowa informuje, że w wyniku rozmów przeprowadzonych z dyrektorami jednostek oświatowych, szkoły i przedszkola będą w stanie zapewnić Państwa dzieciom i młodzieży zajęcia opiekuńcze.

     Ponieważ realna liczba osób biorących udział w strajku znana będzie dopiero po rozpoczęciu strajku, w  przypadku, gdy dyrektor placówki uzna, że nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa podopiecznym w czasie akcji strajkowej, ma możliwość zawieszenia zajęć na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, ma prawo zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów. O zawieszeniu zajęć dyrektor zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Ponieważ nie można przewidzieć, czy i jak długo potrwa akcja strajkowa, to decyzja o zawieszeniu zajęć będzie miała miejsce na każdy kolejny dzień.

          Na dzień dzisiejszy nie ma jednak obaw, że dyrektorzy nie będą w stanie zapewnić opieki dzieciom i uczniom.

     W razie wątpliwości i pytań wszelkie odpowiedzi uzyskają Państwo u każdego z dyrektorów jednostek, do których uczęszczają Wasze dzieci. Mam nadzieję że wspólnie uda nam się wyeliminować negatywne dla uczniów i rodziców skutki strajku.

Z poważaniem
Burmistrz Czchowa

                                                    (-) Marek Chudoba

Komunikat w wersji pdf

Odsłony: 518