Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: czwartek, 20, luty 2020

sesjaRM    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 28 lutego 2020r. o godzinie 13.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2020 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów,
  3. funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021,
  4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości na okres powyżej trzech lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,
  5. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Czchów oraz osób fizycznych,
  6. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Czchów oraz osób fizycznych,
  7. częściowej zmiany uchwały Nr XXI/210/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
  8. uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czchów na 2020 rok.
 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czchów w 2019 roku.
 5. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z rzeczowego wykonania budżetu za 2019 rok.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski i oświadczenia.
 8. Komunikaty i informacje.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Alicja Mordarska

Link do transmisji internetowej sesji będzie dostępny na stronie http://czchow.pl/index.php/rada-miejska/sesje-rady-miejskiej/kadencja-2018-2023/transmisje-obrad

Odsłony: 275