Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: poniedziałek, 22, grudzień 2014

Czchow     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)  zwołuję  sesję  Rady Miejskiej w Czchowie.
    Sesja ta odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014r. o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Uchwały  Nr XXXIII/284/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów na lata 2014-2023,
  2. częściowej zmiany Uchwały Budżetowej na 2014 rok Nr XXIII/283/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2014 r.,
  3. ustalenia Regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek” w Czchowie,
  4. ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru oraz terminów płatności tej opłaty,
  5. częściowej zmiany Uchwały Nr XVII/148/2012 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki  pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w Gminie Czchów,
  6. uzupełnienia składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie,
  7. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015,
  8. przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czchowie na 2015 rok,
  9. przyjęcia planów pracy Komisji Rewizyjnej i komisji stałych Rady Miejskiej w Czchowie na 2015 rok,
  10. w sprawie najmu lokalu użytkowego w drodze przetargu,
  11. budżetu Gminy Czchów na 2015 rok:
   • odczytanie projektu uchwały budżetowej,
   • odczytanie opinii Komisji Gospodarczej i Finansów Rady Miejskiej w Czchowie,
   • odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej IzbyObrachunkowej,
   • odczytanie autopoprawek Burmistrza Czchowa do projektu budżetu Gminy Czchów na 2015 r.,
   • dyskusja,
   • głosowanie projektu uchwały budżetowej przedłożonej przez Burmistrza Czchowa,
  12. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów na lata 2015-2023.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Wolne wnioski i oświadczenia.
 6. Komuniakty i informacje.
 7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz

Odsłony: 1085