Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: piątek, 27, marzec 2015

Czchow     Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z póżn. zm.) oraz § 16 ust. 4 Statutu Gminy Czchów (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012, poz. 1602, zm. Dz.Urz.Woj. Małopolskiego z 2012, poz. 4851) zwołuję nadzwyczajną SESJĘ Rady Miejskiej w Czchowie.
     Sesja ta odbędzie się w dniu 31 marca 2015 r. roku o godzinie 10.00 w sali kina „Baszta" w Czchowie.

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
  2. utworzenia odrębnego obwodu głosowania,
  3. pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego,
  4. pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego,
  5. częściowej zmiany Uchwały Nr II/23/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2015 rok,
  6. zmiany Uchwały Nr II/24/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów na lata 2015-2023.
 4. Rozpatrzenie pism Pana Jerzego Kornasia dotyczących wyborów Sołtysa w Złotej.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015.
 6. Interpelacje i zapytania
 7. Wolne wnioski i oświadczenia.
 8. Komunikaty i informacje.
 9. Zamknięcie obrad.

Włodzimierz Rabiasz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Czchowie

Odsłony: 1260