Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Opublikowano: piątek, 27, marzec 2015

    Burmistrz Czchowa ogłasza publiczny przetarg nieograniczony, pisemny na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR do przewozu nieczystości płynnych.

1. Nazwa i siedziba:
Gmina Czchów
Rynek 12, 32-860 Czchów
tel. 14 66 21 738

2. Dane identyfikacyjne pojazdu:
Marka: STAR
Model pojazdu: 200 10.7t
Rodzaj pojazdu: samochód ciężarowy
Nr rejestracyjny: KBR 34KG
Nr identyfikacyjny: 75005
Rok produkcji: 1990
Pojemność silnika/moc: 6842 ccm /110kW (150KM)
Samochód ciężarowy ubezpieczony do 31.12.2015r.

3. Cena wywoławcza pojazdu:
8.000,00 zł netto + 23% VAT (tj 1.840,00 zł) = 9.840,00 zł brutto

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd.
Uprawnionym do kontaktów w zakresie udostępniania przedmiotu przetargu oraz informacji z zakresu sprawności technicznej jest Pani Helena Motak tel. 14 66 21 738.
Samochód można oglądać w terminie od 27.03.2015 r. do 20.04.2015 r. od poniedziałku do piątku w godz. 7-15 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym na dawnej bazie Zakładu Usług Komunalnych w Czchowie, ul. Kazimierza Wielkiego 3.

5. Wadium
Warunkiem przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w wysokości 800,00 PLN, które należy wpłacić na konto BSR Kraków O/Czchów nr 21 85890006 0040 0000 0156 0003 do dnia 20.04.2015r. do godz. 10:00 (w podanej dacie środki finansowe winny znajdować się na koncie gminy)

 1. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.
 2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny; jeżeli wadium złożone przez nabywcę było w innej formie niż w gotówce, ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia
 3. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy

6. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w biurze obsługi klienta- Urzędu Miejskiego w Czchowie, Rynek 12, 32-860 Czchów, (na parterze)
Termin składania ofert upływa w dniu 20.04.2015 roku o godz. 10:00
Termin ważności oferty 21 dni od daty jej złożenia

7. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2015 roku o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czchowie, Rynek 12, 32-860 Czchów, pok. 7

8. Oferta pisemna powinna zawierać:

 • Imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę oferenta
 • Oferowaną cenę brutto i warunki jej zapłaty
 • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu
 • Sposób kontaktu z oferentem
 • Termin ważności oferty 21 dni od dnia złożenia oferty

9. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Koperta winna być oznaczona „Oferta na zakup samochodu ciężarowego STAR przeznaczonego do przewozu nieczystości płynnych" Nie otwierać przed dniem 20.04.2015 roku godz. 10:15

10. Informacje dodatkowe.

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo wezwania do złożenia ofert dodatkowych, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 3. Z przebiegu przetargu sporządza się protokół.
 4. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży lub w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni.

Czchów dnia 27.03.2015 r.

Do pobrania:

Odsłony: 1371