Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Komunikat Burmistrza Czchowa - zasady pozyskania przydomowej oczyszczalni zakupionej przez Gminę Czchów

Opublikowano: wtorek, 14, marzec 2017 Rafał Kopytko

     9 lutego 2017 r. Rada Miejska w Czchowie podjęła uchwałę nr XXII/230/2017 w sprawie wyposażenia gospodarstw w przydomowe oczyszczalnie ścieków zakupione ze środków budżetu Gminy Czchów (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 15 lutego 2017 r., poz. 1210), w której określone zostały podstawowe warunki uzyskania przydomowej oczyszczalni ścieków od Gminy Czchów.

 Ogólne zasady przekazania w użytkowanie urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków zakupionych ze środków budżetu Gminy Czchów

 1. Kto może ubiegać się o przydomową oczyszczalnię?

    O przekazanie w użytkowanie urządzenia przydomowej oczyszczalni ścieków ubiegać się mogą właściciele nieruchomości położonej na terenie gminy, z wyłączeniem działek  należących do aglomeracji Czchów lub tych, na których istnieje możliwość wpięcia do istniejącej lub planowanej kanalizacji sanitarnej poprzez złożeniedeklaracji ubiegania się o wsparcie”.
     Aglomeracja Czchów (obszar wyłączony z możliwości montażu przydomowych oczyszczalni) obejmuje część miejscowości Czchów, Jurków, Tworkowa, Złota, Biskupice Melsztyńskie, Domosławice).
     Poza granicami aglomeracji (potencjalna możliwość montażu przydomowych oczyszczalni) Piaski-Drużków, Wytrzyszczka, Będzieszyna, Tymowa.
     Dla obszarów znajdujących się poza aglomeracją tj. część miejscowości Czchów, Jurków, Tworkowa, Złota, Biskupice Melsztyńskie, Domosławice, wnioskodawca zobowiązany jest do weryfikacji czy zgłaszana nieruchomości, która nie znajduje się w zasięgu budowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej (dokładne informacje uzyskają państwo w Referacie Infrastruktury Technicznej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Czchowie, pok. Nr 16).

    Dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla danej nieruchomości.

    Urządzenia przydomowych oczyszczalni ścieków w użytkowanie mogą otrzymać właściciele nieruchomości, wykorzystywanych do zamieszkania całorocznie.

2. Termin składania deklaracji uzyskania wsparcia.

Nabór deklaracji będzie odbywał się w trybie ciągłym pod następującymi warunkami:

 • w roku bieżącym osoby, które jeszcze nie zadeklarowały chęci wsparcia mogą to uczynić do dnia 30 kwietnia 2017r.  – zapisów dokonuje się w pok. nr 15 w Urzędzie Miejskim w Czchowie
 • w latach następnych deklaracje chęci wsparcia przyjmowane będą do 30 listopada roku poprzedzającego.

3. Zasady oraz wysokość wsparcia.

a) Gmina na koszt własny wykona badania geologiczne gruntu.

b) Po uzyskaniu pozytywnej opinii geologicznej oraz dokonaniu zapłaty za użytkowanie urządzenia w  wysokości 50 % wartości urządzenia przydomowej oczyszczalni ścieków Gmina przekaże w użytkowanie przydomową oczyszczalnie ścieków właścicielowi nieruchomości.

c) Wsparciu nie podlegają:

 • koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych przewidzianych przepisami prawa,
 • koszty montażu przydomowej oczyszczalni ścieków,
 • koszty transportu,
 • koszty eksploatacji i konserwacji przydomowej oczyszczalni ścieków,

d) Po 5 latach przydomowe oczyszczalnie ścieków użytkowane zgodnie z instrukcją producenta zostaną przekazana na własność Beneficjentowi.

4. Kwalifikowanie osób deklarujących chęć uzyskania wsparcia.

1) Spośród osób zweryfikowanych - na zebraniu sołtysów, obsługiwanym przez pracowników UM w Czchowie - do uzyskania wsparcia w postaci wyposażenia gospodarstw w przydomowe oczyszczalnie ścieków, Sołtysi Sołectw Gminy Czchów dwukrotnie w ciągu roku dokonają losowania. W pierwszej kolejności wylosowanych zostanie tyle osób kwalifikujących się do wsparcia, ile wynosi ilość zakupionych przez Gminę Czchów urządzeń, a następnie osoby na listę rezerwową w liczbie 50 % listy podstawowej. Osoby z listy rezerwowej wg kolejności wylosowania kwalifikowane będą do przekazania w użytkowanie urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków w przypadku odstąpienia od umowy uczestników projektu z listy podstawowej, względnie gdy zakupiona zostanie kolejna partia urządzeń. 

2) Osoby, które zostały wylosowane do wsparcia w postaci przydomowej oczyszczalni ścieków zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie lub listownie, a następnie zostaną wykonane badania geologiczne gruntu na działce przeznaczonej pod montaż przydomowej oczyszczalni ścieków. Pozytywny wynik badań pozwoli na zgłoszenie zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Starostwie Powiatowym w Brzesku oraz złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim w Czchowie o przekazanie jej w użytkowanie.

Druk wniosku wraz z wymaganymi załącznikami zostanie umieszczony na stronie internetowej www.czchow.pl

3) Podpisanie umowy o przekazanie w użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków pomiędzy Gminą Czchów, a Wnioskodawcą (Beneficjentem).

  Przekazanie w użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków zakupionej ze środków Gminy Czchów zostanie dokonane wnioskodawcy na podstawie złożonego wniosku, do którego należy dołączyć:

 • kopię dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości, przy czym w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób – do wniosku należy dołączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli wraz z upoważnieniem dla Wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli oraz do podpisania z Gminą Czchów umowy użytkowania urządzenia.
 • kopię zgłoszenia zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do Starostwa Powiatowego w Brzesku wraz z oświadczeniem Wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych organ nie wniósł sprzeciwu;
 • pisemne oświadczenie, że nie działa w celu osiągnięcia zysku w zakresie oczyszczania ścieków;
 • kopię pozwolenia wodno-prawnego – jeżeli dotyczy.

Oprac. U. Wrona
UM w Czchowie

Odsłony: 670