Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Dbaj o swoje zdrowie i środowisko

Opublikowano: środa, 15, marzec 2017 Rafał Kopytko

    W miesiącach marzec i kwiecień bieżącego roku zostaną dostarczone do mieszkańców gminy Czchów druki zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i/lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Formularze należy wypełnić i dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Czchowie w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

    Wypełnione zgłoszenia zostaną wykorzystane w celu prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, wymaganej przepisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.).

    W tym miejscu należy przypomnieć, że każdy posiadacz szamba zobowiązany jest - na podstawie wspomnianej wyżej ustawy - posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych, podpisaną z firmą asenizacyjną oraz przechowywać dowody uiszczenia opłat za wywóz nieczystości. Osoby, które nie dopełniły do chwili obecnej tego obowiązku winny to uczynić niezwłocznie pod rygorem konsekwencji finansowych lub wydania decyzji o dokonaniu wywozów zastępczych na koszt właściciela nieruchomości, w sposób przewidziany w wyżej wymienionej ustawie.

     Osoby nie posiadające zawartych umów, dotyczących wywozu nieczystości proszone są o ich niezwłoczne zawarcie.

   Podmiotami aktualnie uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czchów są:

1. Gmina Czchów, ul. Rynek 12, 32-860 Czchów; tel. 14 66 21 738;

2. Transport Ciężarowy s.c. „LIZSBEK” - Z. i S. Lis, Świniarsko 7, 33-395 Chełmiec; tel. 604 515 742

3. Międzynarodowy i Krajowy Przewóz Towarów Kazimierz Olszański, Roztoka 40, 32-831 Olszyny; tel. 601 533 515;

4. Zmechanizowane Roboty Ziemne Transport Ścieków Jan Biernat, Gosprzydowa 140, 32-864 Gnojnik, tel. 14 66 48 178, 603 948 648.       

W związku z powyższym proszę o rzetelne wypełnienie formularzy zgłoszeń. 

E. Tomkowska
UM w Czchowie

Odsłony: 444