Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Opublikowano: poniedziałek, 27, marzec 2017 Rafał Kopytko

    Burmistrz Czchowa działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zwanej dalej "ustawą" (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817) oraz oraz § 7 ust. 1 i 2  "Wieloletniego programu współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/203/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie "Wieloletniego programu współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w 2017 roku w następujących zakresach: 

1) ochrony i promocji zdrowia,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

I. Rodzaje, zakres i formy realizacji zadań 

1. Przewiduje się zlecenie realizacji następujących zadań: 

1) w zakresie  ochrony i promocji zdrowia: działania profilaktyczne i rehabilitacyjne na rzecz poprawy stanu zdrowia oraz bezpieczeństwa dnia codziennego wśród mieszkańców Gminy Czchów,
2) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a) organizowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy Czchów,
b) organizowanie imprez osadzonych w tradycji ludowej i regionalnej, mających charakter folklorystyczny i edukacyjny,
c) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
3) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Czchów,

2. Wykonanie zadania odbywać się będzie poprzez realizację przedłożonego wraz z ofertą opisu i harmonogramu realizacji zadania.
3. Szczegółowe przedsięwzięcia zawarte w ofercie mogą być realizowane w dowolnych formach zapewniających ich najwyższą skuteczność. 

II. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w 2017 r . 

1. Na realizację zadań w poszczególnych zakresach przeznacza się w 2017 r:
1) zakres 1: kwota 5000,00 zł,
2) zakres 2: kwota 5000,00 zł,
3) zakres 3: kwota 7000,00 zł.

2. Na realizację zadań w poszczególnych zakresach w 2016 roku przekazano w formie dotacji organizacjom pozarządowym następujące środki:
1) zakres 1: kwota  2000,00 zł,
2) zakres 2: kwota 5700,00 zł,
3) zakres 3: kwota 10300,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji .

1. Dotacja może być udzielona, gdy wysokość wniesionego wkładu finansowego wnioskodawcy do realizacji zadania wynosi, co najmniej 5% wartości oferty, wkład rzeczowy musi stanowić co najmniej 5% wartości oferty, a praca społeczna członków bądź wolontariuszy musi stanowić co najmniej 10% wartości oferty. 

2. Burmistrz Czchowa przyznaje dotacje celowe na realizację zadań wyłonionych w otwartym konkursie poprzez zawarcie umowy. 

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku wnioskodawca dokonuje korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania (zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania) lub rezygnuje z ubiegania się o dotację. 

5. Wnioskodawcy uczestniczący w otwartym konkursie ofert, ubiegający się o dotację na realizację zadań muszą: 

1) posiadać co najmniej ułomną osobowość prawną ( wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych) lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia ofert, podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia umowy poprzez złożenie sprawozdania,
2) złożyć w terminie poprawnie wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny, terminowy i rzetelny. 

IV. Termin i warunki realizacji zadania. 

1. Zadanie winno być wykonane w 2017 r., przy czym początek realizacji zadania opisanego w ofercie powinien następować nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy, a zakończenie do dnia 30 listopada 2017 r.

2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie. 

3. Zadanie winno być zrealizowane w taki sposób, by działaniami wynikającymi z oferty objęta była jak największa liczba mieszkańców Gminy Czchów. 

4. Dopuszcza się możliwość przesuwania środków pomiędzy poszczególnymi pozycjami w budżecie oferty w zakresie nie większym niż 10% danej pozycji budżetowej. Przesunięcia przekraczające limit 10% wymagają zgody Burmistrza oraz podpisania aneksu do umowy. 

V. Termin i warunki składania ofert. 

1. Uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie- zwanej dalej ustawa (Dz.U z 2016 roku, poz.1817) oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2015 roku, poz.1393 z późn. zm.).

2. Oferty dotyczące wsparcia realizacji publicznych zadań Gminy Czchów w zakresach objętych niniejszym konkursem należy złożyć w terminie do dnia 19 kwietnia 2017 r, do godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w Czchowie – Biuro Obsługi Klienta lub przesłanie oferty na adres korespondencyjny Urząd Miejski w Czchowie, Rynek 12, 32-860 Czchów. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu. 

3. Oferta, powinna zostać złożona na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1300).

4. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią wnioskodawcy wraz z adresem oraz napisem: "Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu...". 

5. Oferta powinna być podpisana przez osobę(y) uprawnioną(e). Podpisy złożone własnoręcznie muszą być czytelne.

VI. Tryb, kryteria oraz termin dokonania wyboru ofert. 

1. Oferty podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Czchowa. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy spełniają wymogi zawarte w art. 15 ust. 2d ustawy. 

2. Ocena formalna polega na ocenie kompletności i poprawności oferty, tj: 

1) czy wypełnione zostały wszystkie pola oferty,
2) czy oferta jest złożona na właściwym formularzu,
3) czy oferta złożona jest w wymaganym terminie,
4) czy oferta jest podpisana przez osoby uprawnione,
5) czy oferta jest czytelna,
6) czy  termin realizacji zadania zgadza się z terminem wymaganym w ogłoszeniu konkursu,
7) czy oferta jest zgodna z zadaniem wyszczególnionym w ogłoszeniu konkursu,

  1. czy zapewniono minimalny wkład:

a) finansowy 5% wartości oferty,
b) rzeczowy 5% wartości oferty,
c) pracy społecznej członków bądź wolontariuszy w wysokości 10% wartości oferty.

3. Komisja Konkursowa wzywa wnioskodawcę o uzupełnienie braków formalnych oferty w terminie do 5 dni od dnia wezwania. Wezwanie wnioskodawcy następuje drogą telefoniczną lub drogą elektroniczną. Nie usunięcie przez wnioskodawcę braków formalnych w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych.

4. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokonuje się przy przyjęciu następujących kryteriów: 

1)  możliwość realizacji zadania publicznego przez wnioskodawcę:
a) innowacyjność i atrakcyjność form realizacji zadania – 0-5 pkt,
b) objęcie zadaniem jak największej liczy odbiorców – 0-5 pkt,
c) zgodność merytoryczna złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w ogłoszeniu konkursu – 0-5 pkt,
d) doświadczenie wnioskodawcy w realizacji podobnych zadań – 0-5 pkt,
e) planowane rezultaty realizacji zadania, trwałość osiągniętych efektów – 0-5 pkt,
f) wnioskodawca prowadzi działalność statutową w zakresie objętym konkursem 0-5 pkt,

2) kalkulacja kosztów realizacji zadania:
a) przejrzystość i prawidłowość kalkulacji kosztów 0-10 pkt,
b) dokładny, realny kosztorys adekwatny do planowanych w harmonogramie działań 0-10 pkt,
3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób:

a) kwalifikacje osób przy udziale, których będzie realizowane zadanie – 0-5 pkt,
b) szeroki zasięg zadania 0-15 pkt.

4) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł powyżej 5% wartości oferty:

a) wniesienie finansowego wkładu własnego w wysokości od 6% do 10 % wartości oferty – 5 pkt,
b) wniesienie finansowego wkładu własnego w wysokości powyżej 10% – 15% wartości oferty – 10 pkt,
c) wniesienie finansowego wkładu własnego w wysokości powyżej 15% wartości oferty – 15 pkt,

5) wkład rzeczowy, powyżej 5% oferty:

a ) wniesienie wkładu rzeczowego w wysokości od 6% do 10 % wartości oferty – 5 pkt,
b) wniesienie wkładu rzeczowego w wysokości powyżej 10% – 15% wartości oferty – 10 pkt,
c) wniesienie wkładu rzeczowego w wysokości powyżej 15% wartości oferty – 15 pkt,

6) wniesienie wkładu osobowego , w tym praca społeczna członków bądź wolontariuszy w wysokości powyżej 10% oferty:

a) wniesienie wkładu osobowego w wysokości powyżej 10% do 15 % wartości oferty – 5 pkt,
b) wniesienie wkładu osobowego w wysokości powyżej 15% – 20% wartości oferty – 10 pkt,
c) wniesienie wkładu osobowego w wysokości powyżej 20% wartości oferty – 15 pkt,

7) ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich:

a) rzetelność i terminowość wykonania zadania – 0-5 pkt,
b)rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków 0-5 pkt.

3. Oferty, które otrzymają w ocenie merytorycznej poniżej 50% max liczby pubktów nie uzyskają rekomendacji do dofinansowania, natomiast ofert, które otrzymają 50% i więcej max liczby punktów zostają rekomendowane do otrzymania dofinansowania.

4. Komisja Konkursowa przedstawia Burmistrzowi propozycje przyznania dotacji. Decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz spośród wykazu ofert zarekomendowanych przez Komisję Konkursową do udzielenia dotacji. W ramach konkursu może zostać wybrana do realizacji więcej niż jedna oferta. 

5. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert, tj do dnia 19 maja 2017 roku.

6.Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czchów oraz na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Czchowie. 

VII. Postanowienia końcowe.

1. W przypadku rezygnacji wnioskodawcy z ubiegania się o dotację, zarezerwowane środki mogą zostać przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.

2. Do decyzji Komisji Konkursowej i Zarządzenia Burmistrza w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Czchów a wnioskodawcą, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 roku, poz.1300).

4. Wyłoniony wnioskodawca jest zobowiązany do zamieszczania we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, konkursach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów itp., informacji o tym, iż zadanie jest dotowane przez Gminę Czchów. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadania.

5. Przyznane dotacje mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizację zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.

7. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy oraz wystawione po terminie realizacji zadania.

8. Podstawą roszczeń finansowych w stosunku do Gminy Czchów może być wyłącznie zawarta umowa.

9. Szczegółowe informacje w zakresie interpretacji postanowień niniejszego konkursu udzielane są przez koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miejskim w Czchowie.

Zarządzenie Nr 30/2017 Burmistrza Czchowa z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresach: ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Odsłony: 403