Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: piątek, 28, kwiecień 2017 Rafał Kopytko

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)  zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 12 maja  2017 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. częściowej zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2017 rok Nr XXI/216/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2016 r.,
  2. zmiany Uchwały Nr XXI/217/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów na lata 2017 – 2025,
  3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2017 roku deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
  4. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
  5. częściowej zmiany Uchwały Nr XXII/229/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Czchów,
 4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 r.
 5. Informacja o stanie infrastruktury technicznej w Gminie Czchów.
 6. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2016 r.
 7. Informacja o stanie przygotowania Gminy Czchów do sezonu turystycznego.
 8. Sprawozdanie z działalności MOKSiR za 2016 r.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 10. Informacja o sytuacji fiskalno-budżetowej Gminy Czchów (zaległości, umorzenia, wpływy podatkowe i opłaty, zmiany itp.).
 11. Wykorzystanie środków zewnętrznych przez Gminę Czchów oraz perspektywy zewnętrznego dofinansowania dla zamierzeń rozwojowych Gminy Czchów.
 12. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Czchów.
 13. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 r.
 14. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Czchów.
 15. Wolne wnioski i oświadczenia.
 16. Komunikaty i informacje.
 17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz

Odsłony: 467