Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: czwartek, 22, czerwiec 2017 Rafał Kopytko

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję SESJĘ Rady Miejskiej w Czchowie.
    Sesja ta odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.

 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Czchów za 2016 r. i z wykonania budżetu Gminy Czchów za 2016 r. – podjęcie uchwały.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Czchowa.

-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r. Gminy Czchów,
-przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej i towarzyszącej wnioskowi opinii RIO

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2017 rok ,

  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów na lata 2017 – 2025,

  3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czchów,

  4. zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie za rok obrotowy 2016,

  5. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie,

  6. dzierżawy nieruchomości położonych w Czchowie stanowiących własność Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Czchowie.

6. Wolne wnioski i oświadczenia.

7. Komunikaty i informacje.

8. Zamknięcie obrad.

Włodzimierz Rabiasz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Czchowie

Odsłony: 571