Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: środa, 06, wrzesień 2017

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)  zwołuję   sesję Rady Miejskiej w Czchowie.
    Sesja ta odbędzie się w dniu 15 września 2017 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.

3. Informacja o:

 • przebiegu wykonania budżetu Gminy Czchów za I półrocze 2017 roku,
 • kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
 • przebiegu wykonania planu finansowego zobowiązanych jednostek za I półrocze
  2017 r. uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego pn: ”Rozbudowa gminnego ujęcia wody w Czchowie”,
 2. zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa sieci wodociągowej w msc. Tworkowa i Jurków oraz kanalizacji sanitarnej w msc. Czchów, Domosławice, Biskupice Melsztyńskie, Złota i Tworkowa w Gminie Czchów”,
 3. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2017 rok,
 4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów na lata 2017 – 2025,
 5. zniesienia formy ochrony przyrody drzewa z gatunku dąb szypułkowy uznanego za pomnik przyrody,
 6. stwierdzenia przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Czchowie,
 7. stwierdzenia przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach,
 8. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Jurkowie w ośmioletnią Publiczna Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Jurkowie,
 9. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Tworkowej w ośmioletnią Publiczna Szkołę Podstawową im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tworkowej,
 10.  stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Tymowej w ośmioletnią Publiczna Szkołę Podstawową im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Tymowej,
 11.  stwierdzenia przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Złotej,
 12.  zmiany Uchwały Nr V/55/2003 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Domosławicach,
 13. zmiany Uchwały Nr V/56/2003 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 18 lutego 2003 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Złotej,
 14.  wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej lokalu stanowiącego własność Gminy Czchów,
 15. zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie,
 16. zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czchowie,
 17. zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie.

5. Wolne wnioski i oświadczenia.

6. Komunikaty i informacje.

7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz

Odsłony: 412