Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: poniedziałek, 23, październik 2017

Czchow     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 31 października 2017 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2017 rok ,
  2. podatku od nieruchomości na 2018 rok,
  3. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Czchów w 2018 rok,
  4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 roku,
  5. dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Czchów za pomocą instrumentu płatniczego.
 1. Raport o stanie oświaty za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów.
 2. Przedstawienie informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 3. Wolne wnioski i oświadczenia.
 4. Komunikaty i informacje.
 5. Zamknięcie obrad.

Włodzimierz Rabiasz
Przewodniczący Rady

 

Odsłony: 464