Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: czwartek, 14, grudzień 2017

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 22 grudnia 2017 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2017 rok,
b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów na lata 2017-2025,
c. powierzenia obsługi kasowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie,
d. przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czchów wraz ze szczegółową inwentaryzacją”,
e. uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie,
f. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018,
g. przystąpienia Gminy Czchów do Projektu wspólnej realizacji w ramach Poddziałania 4.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – „Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych",
h. przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
i. częściowej zmiany Uchwały Nr XX/203/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
j. trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Czchów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania,
k. przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czchowie na 2018 rok,
l. planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Czchowie na 2018 rok,
m. budżetu Gminy Czchów na 2018 rok

  • odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  • odczytanie opinii Komisji Gospodarczej i Finansów Rady Miejskiej w Czchowie,
  • odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  • odczytanie zmian Burmistrza Czchowa do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2018 r.,
  • dyskusja,
  • głosowanie projektu Uchwały Budżetowej przedłożonej przez Burmistrza Czchowa,

n. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów,

4. Informacja o zmianach w stanie posiadanej przez Gminę Czchów infrastruktury technicznej oraz o stanie mienia komunalnego.
5. Sprawozdanie z działalności SP GZOZ w Czchowie.
6. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Czchowie za 2017 rok.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski i oświadczenia.
9. Komunikaty i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

Odsłony: 468