Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: środa, 07, luty 2018

Czchow    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, zm. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130)  zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie.

    Sesja ta odbędzie się w dniu 16 lutego 2018 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2018 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów,
  3. funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019,
  4. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego,
  5. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2022,
  6. zamiaru przekształcenia publicznych przedszkoli w Gminie Czchów,
  7. utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego "…………" w Czchowie i nadania mu statutu.
 4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach za 2017 rok.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Wolne wnioski i oświadczenia.
 7. Komunikaty i informacje.
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz

Odsłony: 459