Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: czwartek, 22, marzec 2018

Czchow    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, zm. Dz.U. z 2017, poz. 2232, Dz.U. z 2018, poz. 130) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie.

Sesja ta odbędzie się w dniu 28 marca 2018 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
 3.  Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2018 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów,
  3. dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1336/127 położonej w miejscowości Czchów,
  4. uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czchów na 2018 rok,
  5. przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji  celowych na realizację zadań w ramach programu „Regionalna polityka  energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza,  poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR, oraz  poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji – paliwa stałe, w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na  lata 2014-2020,
  6. uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego,
  7. podziału Gminy Czchów na okręgi wyborcze,
  8. podziału Gminy Czchów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
  9. zasad udzielania zniżek z obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów przedszkoli i szkół każdego typu oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkole w Gminie Czchów oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych,
  10. zmian w regulaminie wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w Gminie Czchów,
  11. ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Czchów publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
  12. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czchów,
  13. ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Czchowa,
  14. ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Gminny Klub dziecięcy „MIŚ” w Czchowie,
  15. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe,
  16. przekształcenia Publicznego Przedszkola w Złotej,
  17. przekształcenia Publicznego Przedszkola w Jurkowie,
  18. przekształcenia Publicznego Przedszkola w Domosławicach,
  19. przekształcenia Publicznego Przedszkola w Czchowie,
  20. przekształcenia Publicznego Przedszkola w Tymowej.
 4. Informacja dotycząca taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących w 2018 roku.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Wolne wnioski i oświadczenia.
 7. Komunikaty i informacje.

Włodzimierz Rabiasz
Przewodniczący Rady

Odsłony: 441