Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Informacja

Opublikowano: środa, 27, wrzesień 2017
Rafał Kopytko

    Parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Czchowie przekazała w dzierżawę Gminie Czchów obiekt Kaplicy Cmentarnej, znajdującej się na "górnym" cmentarzu komunalnym w Czchowie. Parafia w Czchowie uzyskała zgodę Kurii Diecezjalnej w Tarnowie na oddanie w dzierżawę Kaplicy.

    Na prośbę Parafii została sporządzona umowa dzierżawy. Burmistrz Czchowa, będąc dzierżawcą obiektu, oraz z uwagi na bardzo zły stan techniczny schodów wejściowych do kaplicy, przystąpił do pierwszych prac remontowych obiektu.

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: środa, 06, wrzesień 2017
Rafał Kopytko

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)  zwołuję   sesję Rady Miejskiej w Czchowie.
    Sesja ta odbędzie się w dniu 15 września 2017 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Opublikowano: wtorek, 29, sierpień 2017
Rafał Kopytko

     Zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Jurków w sprawie przebiegu drogi krajowej DK75 odbędzie się w poniedziałek, 4 września 2017 r. o godz. 19.00 w remizie OSP Jurków.

Zapraszamy na gminne święto plonów!

Opublikowano: środa, 16, sierpień 2017
Rafał Kopytko

Dozynki 2017

Zaproszenie do składania ankiet w sprawie uzyskania dofinansowania montażu odnawialnych źródeł energii

Opublikowano: piątek, 11, sierpień 2017
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...    Burmistrz Czchowa przypomina o możliwości składania ankiet związanych z instalacjami na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca, kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła, a co za tym idzie umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska.

    Jednocześnie informujemy, iż w związku ze składnymi ankietami zapadła decyzja, że aktualnie koszty analiz technicznych, na budynkach prywatnych, pokrywa Gmina Czchów (są więc bezpłatne dla mieszkańców).

Czytaj więcej...

Apel Burmistrza Czchowa o wykaszanie traw i chwastów na terenie Gminy Czchów!

Opublikowano: czwartek, 03, sierpień 2017
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...    Przypominam właścicielom, zarządcom, użytkownikom wieczystym, dzierżawcom oraz posiadaczom gruntów na terenie Gminy Czchów o obowiązku wykaszania traw, niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach, jak również obcinania gałęzi zwisających nad drogami i przejściami.

    Zachwaszczone grunty stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe dla najbliżej położonych zabudowań i terenów leśnych. Zaniedbane grunty wpływają negatywnie na estetyczny wygląd terenu naszej gminy oraz stają się sprzyjającym siedliskiem dla bytowania i intensywnego rozmnażania różnych szkodników i gryzoni, a także stwarzają duże utrudnienia w użytkowaniu i pielęgnacji sąsiednich, zagospodarowanych działek.

Czytaj więcej...

Komunikat Burmistrza Czchowa

Opublikowano: piątek, 28, lipiec 2017
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Burmistrz Czchowa przypomina rolnikom, że zbliża się II etap składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2017 r.
     Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Czchowie, pok. nr 6, w terminie od 1 do 31 sierpnia 2017 r.
    Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w miesiącu październiku 2017 r. na podstawie wydanej decyzji.

Komunikat Burmistrza Czchowa w sprawie Romskiej

Opublikowano: wtorek, 11, lipiec 2017
Rafał Kopytko

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Limanowej, dotyczącej wyrażenia zgody na zakup budynku w Czchowie z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych rodzin Romskich. Przypominamy, że w pierwszym rozstrzygnięciu WSA w Krakowie nie uznał Gminy Czchów za stronę prowadzonego postępowania. Gmina Czchów zaskarżyła to rozstrzygniecie do NSA w Warszawie, który zmienił decyzję WSA w Krakowie i uznał prawo Gminy Czchów do udziału w tym postępowaniu. 10 lipca 2017 roku WSA w Krakowie rozpatrzył merytorycznie skargę na przedmiotową uchwałę Rady Miejskiej w Limanowej, uwzględnił wszystkie stawiane przez Gminę Czchów zarzuty i stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały.

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: czwartek, 22, czerwiec 2017
Rafał Kopytko

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję SESJĘ Rady Miejskiej w Czchowie.
    Sesja ta odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.
Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej...

150 lat Powiatu Brzeskiego w TVP3 Kraków

Opublikowano: czwartek, 22, czerwiec 2017
Rafał Kopytko

Czytaj więcej...     Zapraszamy do obejrzenia programu „150 lat Powiatu Brzeskiego” w TVP 3 Kraków. Terminy emisji:
- 22 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 19.25
- 24 czerwca (sobota) o godz. 19.10
- 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17.35.