Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

150 lat Powiatu Brzeskiego w TVP3 Kraków

Opublikowano: czwartek, 22, czerwiec 2017

Czytaj więcej...     Zapraszamy do obejrzenia programu „150 lat Powiatu Brzeskiego” w TVP 3 Kraków. Terminy emisji:
- 22 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 19.25
- 24 czerwca (sobota) o godz. 19.10
- 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17.35.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Opublikowano: czwartek, 18, maj 2017

Wykaz zadań publicznych i realizujących je podmiotów, którym udziela się dotacji z budżetu Gminy Czchów w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku:

I. Ochrona i promocja zdrowia - wysokość środków publicznych zaplanowanych w budżecie gminy – 5000 zł.

Lp

Nazwa organizacji

pozarządowej

Nazwa zadania Kwota przyznanej dotacji w zł
1.

ENTUZJAŚCI UŚMIECHU Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnych

„Bieg po zdrowie – czyli Dzień Dziecka na sportowo” 2500
2. Stowarzyszenie Dobroczynne ISKIERKA NADZIEI „Czerwonokrzyska edukacja obywatelska młodzieży” 2000

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: piątek, 28, kwiecień 2017

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)  zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 12 maja  2017 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ” - debata społeczna

Opublikowano: czwartek, 20, kwiecień 2017

Czytaj więcej...    Jakie zagrożenia zgłaszają mieszkańcy powiatu brzeskiego poprzez Krajową Mapę Zagrożenia Bezpieczeństwa, jak ważną rolę odgrywają dzielnicowi w kontakcie ze społeczeństwem i co zrobić, aby było bezpieczniej na brzeskich drogach to główne tematy poruszone podczas debaty społecznej zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Brzesku.

Czytaj więcej...

Komunikat Burmistrza Czchowa

Opublikowano: wtorek, 18, kwiecień 2017

Czytaj więcej...     Postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 8 marca 2017 r.  uchylono postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 5 lipca 2016 r. i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania.

     Przypomnijmy, WSA w Krakowie uznał, że Gmina Czchów nie posiada legitymacji skargowej i nie rozpatrzył zgodności z prawem Uchwały Rady Miasta Limanowa dotyczącej zakupu nieruchomości pod zadanie własne Gminy Miasta Limanowa na terenie Gminy Czchów.

Czytaj więcej...

Jednostki pomocnicze

Opublikowano: piątek, 14, kwiecień 2017

    Zgodnie z art. 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

    Jednostkami pomocniczymi Gminy Czchów są: Dzielnica Czchów, Sołectwo Będzieszyna, Sołectwo Biskupice Melsztyńskie, Sołectwo Domosławice,  Sołectwo Jurków, Sołectwo Piaski-Drużków, Sołectwo Tworkowa, Sołectwo Tymowa, Sołectwo Wytrzyszczka, Sołectwo Złota.

   Organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy jest sołtys, a dzielnicy lub osiedla – zarząd. Sołtys i przewodniczący zarządu jednostki pomocniczej korzystają z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Nr telefonu służbowego
1. Bogumiła Kuboń Sołtys Sołectwa Biskupice Melsztyńskie 609 499 218
2. Dominik Kotas Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czchów 669 984 764
3. Wacław Myszka Sołtys Sołectwa Domosławice 669 981 929
4. Marek Gurgul Sołtys Sołectwa Jurków 669 983 019
5. Zbigniew Chojecki Sołtys Sołectwa Tymowa 663 864 392
6. Krzysztof Drożdżowicz Sołtys Sołectwa Złota 669 983 013
7. Ryszard Gałek Sołtys Sołectwa Piaski-Drużków 669 981 956
8. Andrzej Rozciecha Sołtys Sołectwa Wytrzyszczka 609 243 624
9. Krzysztof Szot Sołtys Sołectwa Będzieszyna 669 213 271
10. Henryk Włodarczyk Sołtys Sołectwa Tworkowa 607 549 364

Ogłoszenie na sprzedaż drewna Nr 2/2017

Opublikowano: wtorek, 04, kwiecień 2017

Czytaj więcej...     Burmistrz Czchowa zaprasza do składania ofert na zakup drewna pochodzącego z wycinki drzew z terenu nieruchomości stanowiącej własność Mienia Czchów w ilości: 172,29 m³ – przetarg II

1. Nazwa i siedziba jednostki:

Gmina Czchów, ul. Rynek 12 32-860 Czchów

Tel: 14 66 21 731 e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj więcej...

Ceny za wodę i kanalizację bez zmian!

Opublikowano: wtorek, 04, kwiecień 2017

Czytaj więcej...     Burmistrz Czchowa informuje, że Rada Miejska w Czchowie w dniu 29 marca 2017 roku podjęła Uchwałę nr XXIII/245/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czchów na okres 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. Taryfy nie uległy zmianie.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Opublikowano: poniedziałek, 27, marzec 2017

    Burmistrz Czchowa działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zwanej dalej "ustawą" (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817) oraz oraz § 7 ust. 1 i 2  "Wieloletniego programu współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/203/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie "Wieloletniego programu współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w 2017 roku w następujących zakresach: 

1) ochrony i promocji zdrowia,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

Czytaj więcej...