Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

Sprawa skargi na uchwałę Rady Miasta Limanowa wraca do Sądu Administracyjnego w Krakowie

Opublikowano: poniedziałek, 27, marzec 2017

Czytaj więcej...       W rozstrzygnięciu z lipca 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny odmówił Gminie Czchów możliwości skutecznego zaskarżenia uchwały Rady Miasta w Limanowej, która leżała u podstaw działań władz miasta Limanowa, mających na celu przesiedlenie 3 rodzin romskich do domu zakupionego na terenie gminy Czchów. W odpowiedzi na takie rozstrzygnięcie władze gminy Czchów złożyły kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego, która została rozpatrzona 8 marca 2017 roku. Zgodnie z sentencją tego orzeczenia NSA w Warszawie dopatrzył się uchybień w orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i przekazał cała sprawę do ponownego rozpoznania, a kosztami postępowania obciążył Radę Miasta w Limanowej.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: wtorek, 21, marzec 2017

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 . poz. 446 z późn. zm.) zwołuję SESJĘ Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 29 marca 2017 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...

Dbaj o swoje zdrowie i środowisko

Opublikowano: środa, 15, marzec 2017

    W miesiącach marzec i kwiecień bieżącego roku zostaną dostarczone do mieszkańców gminy Czchów druki zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i/lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Formularze należy wypełnić i dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Czchowie w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

    Wypełnione zgłoszenia zostaną wykorzystane w celu prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, wymaganej przepisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.).

Czytaj więcej...

MOPS w Czchowie przekazał pomoc żywnościową dla mieszkańców

Opublikowano: poniedziałek, 13, marzec 2017

Czytaj więcej...     W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czchowie podpisał umowę z Bankiem Żywności w Krakowie na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących.

Czytaj więcej...

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Opublikowano: poniedziałek, 13, marzec 2017

Czytaj więcej...     Na wniosek Burmistrza Czchowa Rada Miejska w Czchowie Uchwałą Nr XXII/218/2017 z dnia 9 lutego 2017 przyjęła „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czchów”. Plan ten  jest dokumentem strategicznym, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jego kluczowym elementem jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy. Głównym celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Czytaj więcej...

Harmonogram zebrań w 2017 roku

Opublikowano: wtorek, 21, luty 2017

     Zebrania mieszkańców odbyły się już w Piaskach-Drużkowie, Domosławicach i Biskupicach Melsztyńskich. Kolejne odbędą się zgodnie z harmonogramem poniżej.

Lp. Nazwa miejscowości Termin Godzina Miejsce
1. Czchów 26.02.2017 r. 10:00 Kino „Baszta”
2. Tworkowa 26.02.2017 r. 12:15 Remiza OSP
3. Będzieszyna 05.03.2017 r. 09:30 PSP w Wytrzyszczce
4. Tymowa 05.03.2017 r. 12:00 Remiza OSP
5. Jurków 05.03.2017 r. 16:00 Remiza OSP
6. Wytrzyszczka 12.03.2017 r. 09:30 PSP w Wytrzyszczce
7. Złota 19.03.2017 r. 10:00 Remiza OSP

Komunikat Burmistrza Czchowa

Opublikowano: piątek, 03, luty 2017

    W związku z możliwością zatrudnienia mężczyzn w ramach robót publicznych (prace fizyczne) - Burmistrz Czchowa prosi o zgłaszanie  się  osób bezrobotnych, które w okresie  ostatnich 12  miesięcy  nie były  aktywizowane  ze środków  Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku  oraz  nie były zatrudnione  w Urzędzie Miejskim w Czchowie.

     Zainteresowani  proszeni są o kontakt telefoniczny  14 662 17 17  lub wizytę w biurze Nr 1  (piętro)  Urzędu Miejskiego w Czchowie.

Jubileusz 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego

Opublikowano: poniedziałek, 30, styczeń 2017

Czytaj więcej...

 „Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, która nigdy nie zawiedzie"
(św. Jan Paweł II)

     „Diamentowe i Złote Gody” - to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 60 i 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Prawdziwe, zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: poniedziałek, 30, styczeń 2017

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 09 lutego 2017 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.

Czytaj więcej...