Projekt i wykonanie: M. Papuga

francja m italia wielkabrytania m

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ” - debata społeczna

Opublikowano: czwartek, 20, kwiecień 2017

Czytaj więcej...    Jakie zagrożenia zgłaszają mieszkańcy powiatu brzeskiego poprzez Krajową Mapę Zagrożenia Bezpieczeństwa, jak ważną rolę odgrywają dzielnicowi w kontakcie ze społeczeństwem i co zrobić, aby było bezpieczniej na brzeskich drogach to główne tematy poruszone podczas debaty społecznej zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Brzesku.

Czytaj więcej...

Komunikat Burmistrza Czchowa

Opublikowano: wtorek, 18, kwiecień 2017

Czytaj więcej...     Postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 8 marca 2017 r.  uchylono postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 5 lipca 2016 r. i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania.

     Przypomnijmy, WSA w Krakowie uznał, że Gmina Czchów nie posiada legitymacji skargowej i nie rozpatrzył zgodności z prawem Uchwały Rady Miasta Limanowa dotyczącej zakupu nieruchomości pod zadanie własne Gminy Miasta Limanowa na terenie Gminy Czchów.

Czytaj więcej...

Jednostki pomocnicze

Opublikowano: piątek, 14, kwiecień 2017

    Zgodnie z art. 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

    Jednostkami pomocniczymi Gminy Czchów są: Dzielnica Czchów, Sołectwo Będzieszyna, Sołectwo Biskupice Melsztyńskie, Sołectwo Domosławice,  Sołectwo Jurków, Sołectwo Piaski-Drużków, Sołectwo Tworkowa, Sołectwo Tymowa, Sołectwo Wytrzyszczka, Sołectwo Złota.

   Organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy jest sołtys, a dzielnicy lub osiedla – zarząd. Sołtys i przewodniczący zarządu jednostki pomocniczej korzystają z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Nr telefonu służbowego
1. Bogumiła Kuboń Sołtys Sołectwa Biskupice Melsztyńskie 609 499 218
2. Dominik Kotas Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Czchów 669 984 764
3. Wacław Myszka Sołtys Sołectwa Domosławice 669 981 929
4. Marek Gurgul Sołtys Sołectwa Jurków 669 983 019
5. Adam Trepa
Sołtys Sołectwa Tymowa 663 864 392
6. Krzysztof Drożdżowicz Sołtys Sołectwa Złota 669 983 013
7. Ryszard Gałek Sołtys Sołectwa Piaski-Drużków 669 981 956
8. Małgorzata Maciaś
Sołtys Sołectwa Wytrzyszczka 607 549 364
9. Krzysztof Szot Sołtys Sołectwa Będzieszyna 669 213 271
10. Lesław Wrona
Sołtys Sołectwa Tworkowa 693 571 817

Ogłoszenie na sprzedaż drewna Nr 2/2017

Opublikowano: wtorek, 04, kwiecień 2017

Czytaj więcej...     Burmistrz Czchowa zaprasza do składania ofert na zakup drewna pochodzącego z wycinki drzew z terenu nieruchomości stanowiącej własność Mienia Czchów w ilości: 172,29 m³ – przetarg II

1. Nazwa i siedziba jednostki:

Gmina Czchów, ul. Rynek 12 32-860 Czchów

Tel: 14 66 21 731 e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj więcej...

Ceny za wodę i kanalizację bez zmian!

Opublikowano: wtorek, 04, kwiecień 2017

Czytaj więcej...     Burmistrz Czchowa informuje, że Rada Miejska w Czchowie w dniu 29 marca 2017 roku podjęła Uchwałę nr XXIII/245/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czchów na okres 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. Taryfy nie uległy zmianie.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Opublikowano: poniedziałek, 27, marzec 2017

    Burmistrz Czchowa działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zwanej dalej "ustawą" (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817) oraz oraz § 7 ust. 1 i 2  "Wieloletniego programu współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/203/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie "Wieloletniego programu współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w 2017 roku w następujących zakresach: 

1) ochrony i promocji zdrowia,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

Czytaj więcej...

Sprawa skargi na uchwałę Rady Miasta Limanowa wraca do Sądu Administracyjnego w Krakowie

Opublikowano: poniedziałek, 27, marzec 2017

Czytaj więcej...       W rozstrzygnięciu z lipca 2016 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny odmówił Gminie Czchów możliwości skutecznego zaskarżenia uchwały Rady Miasta w Limanowej, która leżała u podstaw działań władz miasta Limanowa, mających na celu przesiedlenie 3 rodzin romskich do domu zakupionego na terenie gminy Czchów. W odpowiedzi na takie rozstrzygnięcie władze gminy Czchów złożyły kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego, która została rozpatrzona 8 marca 2017 roku. Zgodnie z sentencją tego orzeczenia NSA w Warszawie dopatrzył się uchybień w orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i przekazał cała sprawę do ponownego rozpoznania, a kosztami postępowania obciążył Radę Miasta w Limanowej.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Czchowie

Opublikowano: wtorek, 21, marzec 2017

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 . poz. 446 z późn. zm.) zwołuję SESJĘ Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 29 marca 2017 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...

Dbaj o swoje zdrowie i środowisko

Opublikowano: środa, 15, marzec 2017

    W miesiącach marzec i kwiecień bieżącego roku zostaną dostarczone do mieszkańców gminy Czchów druki zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i/lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Formularze należy wypełnić i dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Czchowie w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.

    Wypełnione zgłoszenia zostaną wykorzystane w celu prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, wymaganej przepisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.).

Czytaj więcej...