obszar zdegradowany     Burmistrz Czchowa informuje, że Rada Miejska w Czchowie Uchwałą Nr XXII/229/2017 w dniu 9 lutego 2017 r. wyznaczyła obszary zdegradowane oraz obszary rewitalizacji na terenie Gminy Czchów.
     Celem nadrzędnym opracowania dokumentu pn.: „Delimitacja obszarów zdegradowanych w przestrzeni Gminy Czchów” jest: rozpoznanie terenu gminy Czchów, dokonanie diagnozy problemów środowiskowych, gospodarczych, społecznych, funkcjonalno-przestrzennych, oraz technicznych, a następnie zdefiniowanie i wyznaczenie obszaru wymagającego rewitalizacji. Określenie granic obszarów zdegradowanych odbywa się we współpracy ze społecznością terenów zdegradowanych oraz z zaangażowaniem wszystkich interesariuszy tych obszarów. Niniejszy dokument jest punktem wyjścia do stworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czchów na lata 2016-2020.

     Przeprowadzona analiza wskaźnikowa wskazała na obszary gminy, które najbardziej narażone są na degradację w ujęciu społecznym, funkcjonalno-przestrzennym, technicznym, środowiskowym i gospodarczym.

1. Obszary zdegradowane:

Za jednostki najbardziej zdegradowane w kontekście społecznym uznać należy:

  • Jednostka nr 1 – Będzieszyna
  • Jednostka nr 4 – Domosławice
  • Jednostka nr 6 – Piaski-Drużków
  • Jednostka nr 9 – Wytrzyszczka

Na degradację w sferach: funkcjonalno-przestrzennej, technicznej, środowiskowej i gospodarczej narażone są najbardziej:

  • Jednostka nr 1 – Będzieszyna
  • Jednostka nr 6 – Piaski-Drużków
  • Jednostka nr 8 – Tymowa.

2. Obszary zdegradowane, wytypowane do objęcia programem rewitalizacji:

Częściowo obszar sołectw: Domosławice, Tymowa, Wytrzyszczka.

3. Obszary rewitalizacji:

1) Teren sołectwa Domosławice - kompleks Zespołu Szkół i Przedszkola, boisko sportowe, granicę południową wyznacza droga gminna, droga prowadząca do Kościoła pod wezwaniem Nawiedzenia NMP oraz działki sąsiednie. Łączna powierzchnia obszaru - 66,4 ha

2) Teren sołectwa Tymowa - obszary wzdłuż drogi wojewódzkiej, kompleks Zespołu Szkół oraz Przedszkola, działki wzdłuż drogi gminnej do terenu boiska sportowego w Tymowej. Łączna powierzchnia obszaru -  55,8 ha

3) Teren sołectwa Wytrzyszczka - tereny od  budynku szkoły podstawowej do  Zamku Tropsztyn po linię lasu oraz pas odzyskany wzdłuż Jeziora Czchowskiego. Łączna powierzchnia obszaru -  66,7 ha.

     Całkowita powierzchnia obszarów wyznaczonych do rewitalizacji stanowi 2,8 % całkowitej powierzchni gminy.

     Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji przez gminę Czchów wynika z wymogów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPOWM) i daje możliwość realizacji działań rewitalizacyjnych przy wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oprac. E.Kurek
UM w Czchowie