Czytaj więcej...

1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021.

Powszechny spis ludności i mieszkań odbywa się co 10 lat i jest jedynym badaniem, które pozwala na pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o ilościowym i jakościowym stanie zasobów mieszkaniowych i budynkowych. Dane zebrane w ramach prac spisowych są wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, do tworzenia i aktualizacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie https://czchow.pl/index.php/home/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021/1722-nabor-kandydatow-na-rachmistrzow-spisowych

Czytaj więcej...

Dnia 28.01.2021 r. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775, z późn. zm.)

Pan Marek Chudoba, Burmistrz Czchowa – Gminny Komisarz Spisowy w Czchowie, ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, zwanego dalej NSP 2021.

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE Nr 14/2021

Burmistrza Czchowa

z dnia 25 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego w 2021 roku

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, zm. poz. 1378) oraz art. 34 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 177, zm. z 2020 r,. poz. 1486) zarządzam, co następuje:

§ 1. Tworzę Gminne Biuro Spisowe z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Czchowie, Rynek 12, 32-860 Czchów, do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych na podstawie ustawy z dnia 18 września 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu prac spisowych.