sesja     Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
3. Raport o stanie Gminy Czchów za 2019 rok i głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Czchowa wotum zaufania:

a) przedstawienie raportu – wystąpienie Burmistrza Czchowa,
b) debata nad raportem,
c) przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Czchowa.

4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czchów za 2019r. i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Czchowa za 2019 rok:

• wystąpienie Burmistrza Czchowa w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czchów za 2019r.,
• przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy Czchów,
• przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Czchowa za 2019rok,
• przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Czchowa za 2019rok,
• dyskusja
• podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdań za 2019 rok,
b) absolutorium dla Burmistrza Czchowa za 2019 rok.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2020 rok;
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów;
c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie za rok obrotowy 2019;
d) wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Czchów w 2020 roku.

6. Interpelacje i zapytania.
7. Wolne wnioski i oświadczenia.
8. Komunikaty i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

(-) Alicja Mordarska
Przewodniczący Rady