arimr    W związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi jakie nawiedziły nasze województwo w ostatnich dniach (powodzie, podtopienia, deszcze nawalne itp.), powodujące duże szkody w gospodarstwie rolnym zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013, mogą zostać uznane jako „siła wyższa” i „nadzwyczajne okoliczności.
    Dowodem potwierdzającym wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, może być na podstawie art. 75 § 1 kpa wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.

    W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, które mogą mieć wpływ na powierzchnię kwalifikującą się do płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego lub liczbę zwierząt kwalifikujących się do płatności związanych do zwierząt lub rolnik nie mógł wypełnić swoich zobowiązań w zakresie przestrzegania norm i wymogów lub gdy rolnik nie mógł  złożyć wniosku lub zmiany do wniosku w terminie, rolnik powinien złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia, w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności oraz dostarczyć dowód potwierdzający wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności.

Ponadto przypominamy, że:

  1. Zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) nr 640/2014 w odniesieniu do płatności bezpośrednich, gdy beneficjent nie jest w stanie spełnić kryteriów kwalifikowalności lub innych obowiązków w wyniku siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, zachowuje on prawo do pomocy w odniesieniu do obszaru lub zwierząt, które były kwalifikowalne w chwili wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.
  2. Zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 640/2014 w odniesieniu do płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej oraz płatności ekologicznej PROW 2014-2020 daną płatność wycofuje się proporcjonalnie za lata, w których występowała siła wyższa lub nadzwyczajne okoliczności. Wycofanie dotyczy wyłącznie tych części zobowiązania, dla których nie wystąpiły dodatkowe koszty lub utracone dochody przed wystąpieniem siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności. Nie stosuje się wycofania w odniesieniu do kryteriów kwalifikowalności i innych obowiązków i nie nakłada się kary administracyjnej.
  3. Zgodnie z art. 4 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 640/2014 w odniesieniu do płatności ONW oraz pomocy na zalesienie nie jest wymagany częściowy lub całkowity zwrot wcześniej wypłaconego wsparcia w przypadku działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności. W przypadku zobowiązań lub płatności wieloletnich, nie wymaga się zwrotu wsparcia otrzymanego w poprzednich latach, a zobowiązania lub płatności są kontynuowane w kolejnych latach zgodnie z ich pierwotnym okresem trwania.
  4. Obowiązek dostarczenia dowodów wystąpienia siły wyższej spoczywa na beneficjencie.
  5. Nie stosuje się kar administracyjnych w zakresie wzajemnej zgodności, jeżeli dana niezgodność wynika z działania siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności (art. 4 ust. 1 akapit czwarty rozporządzenia (UE) nr 640/2014).
  6. Wniosek o przyznanie płatności nie jest odrzucany, jeżeli beneficjent lub jego przedstawiciel uniemożliwia przeprowadzenie kontroli na miejscu, w przypadku działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności (art. 59 ust. 7 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013).