Czchow    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm. Dz.U z 2019r., poz. 1309) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2019 r. o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2019 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów,
  3. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,
  4. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,
  5. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,
  6. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Czchów oraz osób fizycznych,
  7. częściowej zmiany uchwały nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego.
  8. częściowej zmiany uchwały nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego,
  9. podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Czchów a Gminą Şimleu Silvaniei,
  10. rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Burmistrza Czchowa,
  11. rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Burmistrza Czchowa,
  12. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czchów,
  13. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czchów oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
  14. uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego w części położonej w Województwie Małopolskim,
  15. uzgodnienia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wschodniego Pogórza Wiśnickiego,
  16. przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody – drzewo z gatunku dąb szypułkowy.
 4. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej Czchowie za I półrocze 2019 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie za 2018 r.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski i oświadczenia.
 8. Komunikaty i informacje.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Alicja Mordarska