sesja    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się 3 października 2019 r. o godzinie 13.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2019 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów,
  3. zmian w regulaminie wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w Gminie Czchów,
  4. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Czchów oraz osób fizycznych,
  5. uchwalenia regulaminu korzystania z obiektu użyteczności publicznej przeznaczonego na cele społeczno-kulturalne w msc. Złota w Gminie Czchów,
  6. wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Brzeskiego zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1410K w km 7+725,
  7. wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Brzeskiego zadania zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1411K w km 3+260,
  8. ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych i wyboru Komisji Skrutacyjnej,
  9. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Brzesku i Sądu Rejonowego w Bochni na kadencję 2020-2023:
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czchów oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów za I półrocze 2019 r.
 5. Informacja o sytuacji fiskalno-budżetowej Gminy Czchów.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Czchów.
 7. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2019 r.
 8. Przedstawienie aktualnej sytuacji w sprawie nieruchomości przy ul. Sądeckiej 79 w Czchowie – zajęcie stanowiska w sprawie.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski i oświadczenia.
 11. Komunikaty i informacje.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Alicja Mordarska