sesja    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie.
    Sesja ta odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 r. o godzinie 12.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2019 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów,
  3. zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Gminy Czchów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania,
  4. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Czchów oraz na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej,
  5. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat,
  6. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat,
  7. zmiany uchwały Nr XXXVII/377/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 5 września 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienie osobom tego pozbawionym,
  8. zmiany uchwały Nr XXIV/253/2017 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 12 maja
   2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania,
  9. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 roku,
  10. podatku od nieruchomości na 2020 rok,
  11. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Czchów w 2020 roku,
  12. określenia warunków udzielania bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
 4. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 5. Informacja o sezonie turystycznym w Gminie Czchów w 2019 r.
 6. Raport o stanie oświaty.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia.
 9. Komunikaty i informacje.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Alicja Mordarska

Transmisja sesji będzie dostępna pod adresem https://youtu.be/3odYjrzv3bw