sesja    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie.
     Sesja ta odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2019 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów,
  3. Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2020 rok:
   • odczytanie projektu uchwały budżetowej,
   • odczytanie opinii Komisji Gospodarczej i Finansów Rady Miejskiej w Czchowie,
   • odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej,
   • głosowanie projektu uchwały budżetowej przedłożonej przez Burmistrza Czchowa,
  4. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów,
  5. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.,
  6. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejsca składania deklaracji przez właściciela nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Czchów,
  7. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty,
  8. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  9. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czchów,
  10. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  11. określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2019/2020,
  12. częściowej zmiany Uchwały Nr XX/203/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  13. wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Czchów,
  14. współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej,
  15. przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czchowie na 2020 rok,
  16. planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Czchowie na 2020 rok.
 4. Rozpatrzenie petycji „w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego”- podjęcie uchwały.
 5. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Czchowie za II półrocze 2019 r.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski i oświadczenia.
 8. Komunikaty i informacje.
 9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
(-) Alicja Mordarska

Transmisja internetowa - https://youtu.be/Usdk_-S8GDs