Zarządzenie Nr 53/2020 Burmistrza Czchowa z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Czchowie w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 325) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia  na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii ( Dz. U z 2020 r. poz. 491 z późn.zm.)   zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Od dnia 20 kwietnia 2020 r. do odwołania ogranicza się funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Czchowie, ul.Rynek 12, 32-860 Czchów, poprzez wprowadzenie obsługi interesantów za pośrednictwem Biura Obsługi Klientów.
 2. W Biurze Obsługi Klienta możliwe jest złożenie pism poprzez wrzucenie do skrzynki znajdującej się oraz uzyskanie bezpośredniej merytorycznej informacji od pracownika Urzędu Miejskiego w Czchowie. Niezależnie od wprowadzonych zmian zaleca się aby w miarę możliwości sprawy były załatwiane z wykorzystaniem  możliwości elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną, listownie za pośrednictwem operatora pocztowego.
 3. W związku z zamknięciem kasy do odwołania płatności i należności publicznoprawne (podatki, opłaty) winny być wnoszone w formie bezgotówkowej - przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Czchowie.

§ 2.

 1. Ponadto Urząd Miejski w Czchowie w szczególności  realizuje  zadania  niezbędne  do zapewnienia pomocy mieszkańcom poprzez bezpośrednią obsługę interesantów w Biurze Obsługi Klienta w zakresie spraw:
  1. Urząd Stanu Cywilnego (rejestracja zdarzeń  stanu cywilnego),
  2. ewidencji ludności i dowodów osobistych,
  3. świadczenia usług komunalnych.
  4. administracji  architektoniczno- budowlanej, w tym dotyczących:
   1. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz.293 i 471),
   2. ochrony środowiska, w tym dotyczących:
    1. decyzji  środowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji  inwestycji  wydawanej  na podstawie ustawy  z dnia  3 października 2008 r.  o udostępnieniu  informacji  o środowisku  i jego  ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na środowisko ( Dz.U. z 2020 r.  poz.283, 284, 322 i 471),
    2. decyzji  zezwalającej  na usunięcie  drzew lub  krzewów wydawanej  na podstawie  ustawy  z dnia  16 kwietnia  2004 r.  o ochronie  przyrody  (Dz.U. z 2020 r. poz.55 i 471).

§ 3.

Zawiadomienie o  funkcjonowaniu  Urzędu Miejskiego w Czchowie w okresie stanu epidemii   w drodze ogłoszenia zamieszcza się na stronie BIP i stronie internetowej Urzędu.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi  Gminy Czchów i Kierownikom Referatów tut. Urzędu.

§ 5.

Traci moc Zarządzenie nr 47/2020 Burmistrza Czchowa z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie funkcjonowania  Urzędu  Miejskiego w Czchowie w okresie  stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Czchowa
(-) mgr Marek Chudoba

Skan podpisanego zarządzenia (plik .pdf)