sesja     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję sesję  Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się dnia 5 czerwca 2020 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2020 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów,
  3. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego na okres powyżej trzech lat,
  4. najmu lokalu użytkowego w drodze bezprzetargowej,
  5. dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Czchów z przeznaczeniem ustawienia pojemników metalowych na zbiórkę odzieży,
  6. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Czchów porozumienia z Gminą Zakliczyn w przedmiocie realizacji zadania inwestycyjnego, polegającego na modernizacji drogi gminnej „Droga Główna Faliszewice”,
  7. uchwalenia regulaminu korzystania z obiektu użyteczności publicznej przeznaczonego na cele społeczno-kulturalne w msc. Tymowa w Gminie Czchów,
  8. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie.
 4. Roczne sprawozdanie z realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Gminie Czchów za rok 2019 oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzin w Gminie Czchów za 2019r.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Czchów oraz rekomendacja do powyższych zasobów.
 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019r.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Wolne wnioski i oświadczenia.
 9. Komunikaty i informacje.
 10. Zamknięcie obrad.

Transmisja sesji pod adresem https://youtu.be/AiUdtXsVVKE