Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568)  w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Burmistrz Czchowa podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

Nr obwodu głosowaniaGranice obwodu głosowaniaSiedziba obwodowej komisji wyborczej
1Miasto: Czchów

niepPubliczna Szkoła Podstawowa w Czchowie,

ul. Szkolna 2, 32-860 Czchów
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2Sołectwo: Będzieszyna, Wytrzyszczka

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wytrzyszczce,

Wytrzyszczka 15, 32-860 Czchów

3Sołectwo: Jurków

niepPubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jurkowie,

Jurków 150, 32-860 Czchów

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4Sołectwo: Złota

niepPubliczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Złotej, Złota 50, 32-859 Złota

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5Sołectwo: Tymowa

niepPubliczna Szkoła Podstawowa

im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Tymowej,

Tymowa 376, 32-863 Tymowa

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6Sołectwo: Tworkowa

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tworkowej,

Tworkowa 36, 32-863 Tymowa

7Sołectwa: Biskupice Melsztyńskie, Domosławice

Publiczna Szkoła Podstawowa

im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach,

Domosławice 24, 32-860 Czchów

8Sołectwo: Piaski-Drużków

Budynek Komunalny,

Piaski-Drużków 1, 32-860 Czchów

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Czchowa najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.

                                                                   Burmistrz Czchowa

                                                      (-) Marek CHUDOBA

Obwieszczenie - wersja .pdf