Czchow     Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrz Czchowa przedstawia Radzie Miejskiej w Czchowie Raport o stanie Gminy Czchów za 2019 rok w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

     Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020, poz. 875) termin  na przedstawienie organowi stanowiącemu przez organ wykonawczy opracowanego raportu o stanie gminy –  został przedłużony o 60 dni.

     Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

     W debacie nad Raportem o stanie Gminy Czchów za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czchowie. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

    Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Czchów za 2019 rok odbędzie się
30 czerwca 2020 r. W związku z powyższym zgłoszenia do udziału w debacie będą przyjmowane do dnia
29 czerwca  2019 roku w biurze Rady Miejskiej w Czchowie (Urząd Miejski w Czchowie, Rynek 12, 32-860 Czchów) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego (w dniu 29 czerwca 2020 r. do godz. 14:00). Zgłoszenia można nadać pocztą pod wskazany adres Urzędu Miejskiego w Czchowie lub osobiście dostarczyć do Urzędu. W przypadku zamiaru osobistego dostarczenia zgłoszenia do Urzędu, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. 14 662 17 34, celem ustalenia zasad odbioru zgłoszenia i zachowania wszelkich środków ostrożności, w związku z pandemią Covid-19.

    Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej, a także w Urzędzie Miejskim w Czchowie Rynek 12, 32-860 Czchów (parter - biuro obsługi     klienta).

     Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

Do pobrania:

 

 

Przewodniczący Rady

mgr Alicja Mordarska