Absolutorim dla Burmistrza Czchowa    30 czerwca 2020 r. odbyła się XVI Sesja Rady Miejskiej w Czchowie, podczas której obradowano nad raportem o stanie Gminy Czchów za 2019 rok. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy, a także obrazuje aktualny stan gminy Czchów na wszystkich polach działalności w roku 2019. Rada Miejska w Czchowie przyjęła przedstawiony dokument i jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Czchowa wotum zaufania.

    Kolejnym tematem sesji było podsumowanie wykonania budżetu za miniony rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Czchowa. Uchwałę poprzedzało zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok oraz przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego. Przed głosowaniem radni zostali zapoznani z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czchowie oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wniosku Komisji Rewizyjnej RM oraz pozytywną opinią o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r. Po wystąpieniu Burmistrza Czchowa Marka Chudoby radni Rady Miejskiej w Czchowie w głosowaniu imiennym jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrzowi.