Czchow     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuje sesję Rady Miejskiej w Czchowie.Sesja ta odbędzie się w dniu 11 września 2020 r. o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie  (parter). Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2020 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów,
  3. sposobu sprawowania pogrzebu przez Gminę Czchów,
  4. określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2020/2021,
  5. zmiany Uchwały Nr XXXIII/342/2018 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czchów.
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czchów oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów za I półrocze 2020 roku.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie za I półrocze 2020 r.
 6. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2020 r.
 7. Informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Czchowie za I półrocze 2020 r.
 8. Interpelacje i zapytania.
 9. Wolne wnioski i oświadczenia.
 10. Komunikaty i informacje.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
(-) mgr Alicja Mordarska