Czchow     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z § 12 Statutu Gminy Czchów - zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się 30 października 2020 r. o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2020 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów,
  3. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego,
  4. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Czchów,
  5. wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa,
  6. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Czchów w 2021 roku,
  7. podatku od nieruchomości na 2021 rok,
  8. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 roku.
 4. Raport o stanie oświaty za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów.
 5. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski i oświadczenia.
 8. Komunikaty i informacje.
 9. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady

(-) Małgorzata Czech