Herb Gminy Czchów

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm. Dz.U z 2020 r., poz. 1378) - zwołuje sesję Rady Miejskiej w Czchowie.

Sesja ta odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 r. o godzinie 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Czchowie (parter).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2020 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów,
  3. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 roku,
  4. częściowej zmiany uchwały nr XVIII/159/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Brzeskiego,
  5. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
  6. przystąpienia Gminy Czchów do Programu „Wspieraj Seniora” na rok 2020.
 4. Informacja o zmianach w stanie posiadanej przez Gminę Czchów infrastruktury technicznej oraz o stanie mienia komunalnego.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Wolne wnioski i oświadczenia.
 7. Komunikaty i informacje.
 8. Zamknięcie obrad