Uwaga!

Uprzejmie informujemy, że 15 kwietnia 2022 r. (Wielki Piątek) Urząd Miejski w Czchowie będzie nieczynny.
Dzień ten zostanie odpracowany przez pracowników urzędu w sobotę (nie później niż do 30 czerwca 2022 r.) - dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie.

Za ewentualne utrudnienia bardzo PRZEPRASZAMY!

________________________________________________

Zarządzenie Nr 67/2022 Burmistrza Czchowa z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Czchowie

            Na podstawie art.33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art.130 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) w związku z art. 43 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 200 8r. o pracownikach samorządowych (t.jedn. Dz. U. z 2022r. poz.530) oraz §18, §22 i §23 Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Czchowie (Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Czchowa z dnia 20 stycznia 2020 r.) - zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam dla pracowników Urzędu Miejskiego w Czchowie jeden dodatkowy dzień wolny od pracy w dniu 15 kwietnia 2022 r. (Wielki Piątek) za odpracowaniem w dniu wolnym od pracy w okresie rozliczeniowym w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.

§ 2.

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników oraz do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych do budynku Urzędu oraz na stronie internetowej Gminy Czchów.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
(-) mgr Marek Chudoba