Czchow     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z póź.zm.) zwołuję SESJĘ Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015 r. roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta" w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Czchów za 2014 r. i z wykonania budżetu Gminy Czchów za 2014 r. – podjęcie uchwały
 4. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Czchowa:
  - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu  za 2014 r. Gminy Czchów,
  - przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej i towarzyszącej wnioskowi opinii RIO
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czchowie za 2014 rok,
  2. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie za 2014r, ,
  3. zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czchowie za 2014 rok,
  4. zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
  5. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Zakliczyn,
  6. częściowejzmiany Uchwały Nr II/23/2014 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia
   30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2015 rok,
  7. zmiany Uchwały Nr II/24/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czchów na lata 2015 – 2023,
  8. przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Czchów na lata 2013-2017”,
  9. uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie,
  10. deklaracji dalszego członkostwa Gminy Czchów w Stowarzyszeniu „ Na Śliwkowym Szlaku”,
  11. częściowej zmiany Uchwały Nr V/55/2015 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 15 maja 2015r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty,
  12. częściowej zmiany Uchwały Nr XXIV/204/2013 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w Gminie Czchów,
  13.  wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Czchów,
  14. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,
  15.  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,
  16. utworzenia odrębnego obwodu głosowania do referendum ogólnokrajowego,
 6. Przedstawienie ustaleń w zakresie przeprowadzonych wyborów na Sołtysa Sołectwa Złota – podjęcie uchwały.
 7. Interpelacje i zapytania
 8. Wolne wnioski i oświadczenia.
 9. Komunikaty i informacje.
 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rabiasz