Czytaj więcej...

Od kilku lat największym wyzwaniem w zakresie powiatowych inwestycji drogowych na terenie gminy Czchów była modernizacja drogi powiatowej łączącej gminę Czchów z gminą Iwkowa.

W ramach porozumienia miedzy gminą i powiatem, przy wspólnym finansowaniu obu samorządów, już kilka lat temu opracowano pełną dokumentację na przebudowę drogi, wraz z wykonaniem chodnika na długości ok. 1,5 km. Powiat Brzeski, jako administrator drogi, czterokrotnie wnioskował o dofinansowanie tej inwestycji z budżetu państwa w ramach rządowych programów drogowych, lecz te działania nie przynosiły efektów.

Zgodnie z zapisami art. 37 f ustawy Kodeks Wyborczy Urząd Miejski w Czchowie, na zlecenie Wojewody Małopolskiego, jest zobowiązany do zorganizowania gminnego transportu publicznego do lokali wyborczych w miejscowościach, gdzie w dniu wyborów nie funkcjonuje żadna komunikacja publiczna. W oparciu o analizę rozkładów jazdy poszczególnych przewoźników obowiązek organizacji transportu dotyczy miejscowości: Złota, Biskupice Melsztyńskie, Domosławice oraz Piaski-Drużków. W każdej z tych miejscowości bus dowożący oraz odwożący wyborów będzie miał dwa kursy.

Czytaj więcej...

Wobec pojawiających się w ostatnim okresie w przestrzeni lokalnych, prywatnych mediów społecznościowych nieprawdziwych, niepełnych oraz niesprawdzonych danych z pracy Urzędu Miejskiego w Czchowie i podległych gminie jednostek - zwracam się do wszystkich zainteresowanych mieszkańców o nieprzyjmowanie do świadomości faktów niepotwierdzonych przez Urząd Miejski w Czchowie.

Burmistrz Czchowa informuje, że w związku z wystąpieniem znacznych uszkodzeń drzewostanów wprowadza się okresowy zakaz wstępu do lasu na terenie Lasów Mienia miejscowości Czchów.

Okresowy zakaz wstępu do lasu obowiązuje od dnia 29.08.2023 r. do odwołania.

Zabrania się samowolnego pozyskiwania drewna z Lasów Mienia miejscowości Czchów.

W związku ze zniszczeniami o charakterze klęski żywiołowej na terenie gminy Czchów, które miały miejsce w dniu 26 sierpnia 2023 roku, Burmistrz Czchowa informuje, że przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców prowadzone jest w Biurze Obsługi Klienta (parter) w Urzędzie Miejskim w Czchowie.

Składane zgłoszenia obejmują straty w gospodarstwach domowych oraz straty w uprawach rolnych. Prosimy o niezwłoczne zgłaszanie takich strat.

Ponadto prosimy o zgłaszanie uszkodzeń w mieniu gminnym – zniszczenie dróg gminnych, powalone drzewa przy drogach gminnych, podmycia poboczy, zatkane przepusty przy drogach gminnych.

Telefon kontaktowy – 14 66 21 726.

Do pobrania:

Czytaj więcej...

W sobotę, 26 sierpnia 2023 r. przeszła nad naszą gminą „trąba powietrzna”, która spowodowała bardzo duże straty. Uszkodzone zostały dachy domów, budynków gospodarczych i rekreacyjnych w miejscowościach: Będzieszyna, Czchów, Jurków, Tworkowa, Tymowa, Wytrzyszczka, Złota. Łącznie uszkodzonych zostało ponad 20 budynków (dane z soboty). Żywioł połamał drzewa i uszkodził wiele dróg (wojewódzkich, powiatowych i gminnych – tych zostało uszkodzonych najwięcej, w ilości kilkunastu kilometrów).

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa informuje, że w związku z pracą gminnego ujęcia wody na zasilaniu awaryjnym o ograniczonej mocy, nastąpiło znaczące zmniejszenie ilości wody dostarczanej do gminnego wodociągu. Przywrócenie normalnego zasilania ma nastąpić według Tauronu do godz. 18.00. Woda pozostaje zdatna do picia.

Prosimy Mieszkańców gminy korzystających z wodociągu o oszczędny pobór wody.

Przepraszamy za utrudnienia!

Czytaj więcej...

W najbliższą niedzielę, 13 sierpnia, odbędą się gminne dożynki. Gospdarzem tegorocznych będzie Sołectwo Tymowa.

Serdecznie zapraszamy od 14.00. Szczegółowy program na załączonym plakacie.

Czytaj więcej...

W dniach 30 czerwca do 2 lipca 2023 r. delegacja Kół Gospodyń, Sportowców, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, a także Sołtysi i Samorząd czchowski weźmie udział w Bathory Fest – wydarzeniu na cześć Króla Stefana Batorego w mieście partnerskim Șimleu Silvaniei, które jest miejscem urodzin Króla.

Ogłoszenie o naborze kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku     

Na podstawie art.15 ust.2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Burmistrz Czchowa ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku.

Informujemy, że w dniu 12 czerwca 2023 r. Gmina Czchów otrzymała zgłoszenie z Komisariatu Policji w Czchowie w sprawie nielegalnego zakopywania odpadów zgromadzonych na posesji przy ul. Sądeckiej przez osoby na niej przebywające.

Czytaj więcej...

7 czerwca br. przedstawiciele zarządu LGD Stowarzyszenie „Wrota Karpat” w osobach Piotra Kani – prezesa zarządu i Jarosława Gurgula - członka zarządu, złożyli w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie Lokalną Strategię Rozwoju Kierowaną przez Społeczność dla Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Wrota Karpat”.

Dokument ten otwiera możliwości realizacji szeregu działań inwestycyjnych oraz społecznych w ramach Programu Strategicznego Wspólna Polityka Rolna, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Burmistrz Czchowa działając na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zwanej dalej "ustawą" (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz § 7 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 1 "Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/314/2022 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych w  2023 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm. Dz. U. z 2023, poz. 572) Burmistrz Czchowa co roku do dnia 31 maja, przedstawia Radzie Miejskiej w Czchowie Raport o stanie Gminy Czchów. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Czchów za 2022 rok mogą zabrać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czchowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

27 maja obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego, data ta upamiętnia pierwsze w pełni demokratyczne wybory do rad gmin i miast, które odbyły się 27 maja 1990 roku. Istotnym kierunkiem zmian zapoczątkowanym w tamtym okresie, była decentralizacja władzy i stopniowe przekazywanie jej obywatelom. Taka forma dała olbrzymi impuls do rozwoju „Małych Ojczyzn”, pozwoliła ludziom przekazać odpowiedzialność za rozwój i losy swoich regionów. Mogliśmy i możemy decydować o priorytetach i kierunkach rozwoju naszych miejscowości. Zyskaliśmy wpływ na kształtowanie naszego otoczenia i życia społecznego. W tamtym okresie towarzyszył nam entuzjazm, który był motorem do tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego, uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym gmin i powiatów, który niestety z czasem osłabł, w miarę poprawy warunków życia, rozwoju samorządów oraz zmianami na coraz piękniejsze miejscowości w naszym kraju. Zmianom tym sprzyjała harmonijna współpraca z władzami centralnymi, szybka i sprawna relokacja środków unijnych na inwestycje samorządowe, dzięki którym możliwe było tak szybkie przeobrażenie naszych miejscowości w rozkwitające, rozwijające się miejsca życia społeczno-gospodarczego.