Stojąc na stanowisku, że ochrona mieszkańców, w tym ich danych osobowych, jest jednym z priorytetów działalności samorządu gminy Czchów oraz wobec braku podstawy prawnej do realizacji czynności, o jakie 23 kwietnia 2020 roku wnioskowała Poczta Polska S.A. tj. uzyskanie danych ze spisu wyborców gminy, Burmistrz Czchowa podjął decyzję o nieprzekazaniu tych danych - odmowie wszczęcia postepowania w tej sprawie.

    Burmistrz Czchowa informuje, że w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne dzieci oraz ich rodzin i wobec konieczności odpowiedniego przygotowania się do przyjęcia najmłodszych mieszkańców gminy do przedszkoli i klubu dziecięcego podjął decyzję, że otwarcie tych placówek nie nastąpi 6 maja 2020 roku.

     Ponowne uruchomienie tych jednostek możliwe będzie w sytuacji, gdy uda się je odpowiednio przygotować na sprawowanie swoich funkcji, zapewniając pełne bezpieczeństwo dla najmłodszych podopiecznych.

    Na bieżąco będą Państwo informowani o kolejnych decyzjach i terminach otwarcia placówek.

Zarządzenie Nr 53/2020 Burmistrza Czchowa z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Czchowie w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 325) oraz § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia  na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii ( Dz. U z 2020 r. poz. 491 z późn.zm.)   zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej...W związku ze skróceniem godzin pracy Banku Spółdzielczego w Czchowie, informujemy, że kasa Urzędu Miejskiego w Czchowie jest czynna do godz. 13:30.

Przepraszamy za utrudnienia.

Czytaj więcej...    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 28 lutego 2020r. o godzinie 13.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie.

Czytaj więcej...     Tradycyjnie już na początku każdego roku na terenie gminy odbywają się zebrania mieszkańców poszczególnych miejscowości. W trakcie tych spotkań Burmistrz Czchowa dokonuje podsumowania dokonań ubiegłego roku, prezentuje plany działań gminy na bieżący rok, przyjmowany jest budżet sołectwa oraz rozpatrywane są sprawy i wnioski zgłaszane na zebraniu bezpośrednio przez mieszkańców. Za nami już pierwsze zebranie w Tworkowej.
Poniżej informacja o terminach i miejscach zebrań w pozostałych miejscowościach.

Czytaj więcej...     W sobotę, 25 stycznia, odbyło się pierwsze z serii zebrań walnych Ochotniczych Strazy Pożarnych z terenu gminy Czchów. Strażacy z Czchowa skorzystali z gościnności Urzędu Miejskiego w Czchowie i zorganizowali spotkanie w „Leśniczówce”. Na zebraniu gościły władze gminy (burmistrz Marek Chudoba), władze strażackiego związku ochotników (Marian Zalewski, Piotr Musiał) oraz przedstawiciel państwowej straży z Brzeska (Piotr Słowiak). Tradycyjnie już dokonano podsumowania aktywności jednostki w 2019 roku (łącznie 92 wyjazdy do akcji) oraz zrealizowanych działań inwestycyjnych. Słowa podziękowania strażacy skierowali na ręce Burmistrza Czchowa. To dzięki finansowemu wsparciu gminy Czchów zakupiony został średni samochód bojowy oraz dokończono prace remontowe w magazynie bojowym.

Czytaj więcej...Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)
z w o ł u j ę  SESJĘ  Rady Miejskiej w Czchowie.

Sesja ta odbędzie się w dniu 14 stycznia 2020 r. o godzinie 13.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie.

Proponowany porządek obrad:

Czytaj więcej...    30 grudnia 2019 r. odbyła się XII sesja Rady Miejskiej w Czchowie. Radni podjęli między innymi uchwałę budżetową Gminy Czchów na 2020 rok oraz uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ze wszystkimi podjętymi uchwałami można zapoznać się tutaj.

Zapis wideo sesji w rozwinięciu.

Czytaj więcej...    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie.
     Sesja ta odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie.