Czytaj więcej...

W najbliższą niedzielę, 4 września 2022 r. o godz. 15:00, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, odbędą się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Czchów. Zawody poprzedzone zostaną uroczystością Gminnego Dnia Strażaka, w czasie której świętowane będzie m.in. pozyskanie w okresie ostatnich kilku lat kolejnych, nowszych pojazdów przez jednostki OSP Gminy Czchów.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego. Prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji.

11 sierpnia.2022 roku opublikowana została ustawa  z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12 sierpnia 2022 r.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Wypłata dodatku węglowego jest zadaniem zleconym gminie.

Na podstawie art. 2 ust. 19 ustawy o dodatku węglowym, minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego, mając na względzie zapewnienie przejrzystości i komunikatywności tego wniosku.

Do tej pory takie rozporządzenie nie zostało wydane, zatem nie istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie dodatku. Gdy tylko wzór wniosku zostanie opublikowany w Dzienniku Ustaw poinformujemy o możliwości składania wniosków.

Treść ustawy: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1692

 

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo!

Z wielką przyjemnością pragnę Państwa poinformować o ogłoszeniu konkursu na najlepsze oferty i produkty turystyczne naszego regionu pod nazwą „Turystyczne Skarby Małopolski”.

Konkurs organizowany jest już po raz czwarty przez Samorząd Województwa Małopolskiego we współpracy z Małopolską Organizacją Turystyczną. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej interesujących, nowatorskich i przyjaznych dla turysty goszczącego w Małopolsce gmin, miejscowości, obiektów, atrakcji, wydarzeń i inicjatyw turystycznych.

Zarządzenie Nr 166/2022 Burmistrza Czchowa z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2022 r.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z póź.zm), art.4 ust.1 pkt 6, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), oraz § 7 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 pkt 1 "Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2022”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/236/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”, zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 165/2022 Burmistrza Czchowa z dnia 9 sierpnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 r.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z póź.zm), art.4 ust.1 pkt 32, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), oraz § 7 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 pkt 1 "Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2022”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/236/2021 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”, zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej...

Dni Czchowa’2022 - 13 i 14 sierpnia - Czchów-Rynek

Sobota - 13 sierpnia

15:00 - Rozpoczęcie 18. edycji akcji „Kup Książkę dla Biblioteki”

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że w dniach 21 i 22 lipca 2022 r. Urząd Miejski w Czchowie będzie czynny w godzinach 7:30 – 14:00.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia!

Podstawa: Zarządzenie Nr 139/2022 Burmistrza Czchowa z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Czchowie w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi. Treść zarządzenia tutaj

 

Czytaj więcej...

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego informuje o ogłoszonym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2022 r. pn. „Mecenat Małopolski – II edycja”.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW.

Czytaj więcej...

Gmina Czchów otrzymała 500 tysięcy złotych nagrody za zajęcie drugiego miejsca w powiecie brzeskim, w ogłoszonym przez Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Konkursie „Rosnąca Odporność”, finansowanym ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Jego celem było utrwalenie i promocja samorządowych działań pro frekwencyjnych w obszarze Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID19.

Laureat Konkursu może przeznaczyć Nagrodę na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19, mogą to być wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19. W oparciu o zapisy regulaminu, w myśl art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz zgodnie z informacją o celach wydatkowania środków przekazaną do Wojewody Małopolskiego, samorząd gminy zdecydował o podziale środków z Nagrody.

Czytaj więcej...

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatów opisowo - kartograficznych z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, zawierających się w jednostkach ewidencyjnych: 120203_5 Czchów obszar wiejski, Powiat brzeski, województwo małopolskie, opracowanych w związku z realizacją zamówienia publicznego, pn. Weryfikacja i poprawa jakości istniejącej bazy danych EGiB w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego"

Na podstawie art. 7d pkt 1 lit. a i art. 24a ust. 4-6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz.1990 tj.) informuję, że w godzinach piracy urzędu, tj.: od 730do 1530, w Starostwie Powiatowym, z siedzibą w Brzesku, ul. Głowackiego 51, w pomieszczeniu przy Sali Obrad (I/II piętro - tzw. półpiętro), w terminie od dnia 07.2022 r. do dnia 12.08.2022 r. zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo - kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmujący jednostkę ewidencyjną:

Czchów-obszar wiejski - w której zawierają się obręby: Będzieszyna, Biskupice Melsztyńskie, Jurków, Piaski Drużków, Tworkowa, Tymowa, Wytrzyszczka, Złota, Domosławice

Uprzejmie informujemy, że 1 lipca 2022 r. (piatek) Urząd Miejski w Czchowie będzie czynny do godz. 14.00.

Skrócenie czasu pracy spowodowane jest problemami technicznymi w związku z wysokimi temepraturami.

Przepraszamy za utrudnienia!

 

Zarządzenie Nr 139/2022 Burmistrza Czchowa z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Czchowie w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi. 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 207 i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.1320 ze zm.) w związku z § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.), art. 43 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. jedn. Dz. U. z 2022r. poz.530) oraz § 44 ust. 3 i 4 Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Czchowie (Zarządzenie Nr 7/2020 Burmistrza Czchowa z dnia 20 stycznia 2020 r.) - zarządzam, co następuje:

§ 1.

W związku z utrzymującą się falą upałów oraz koniecznością oszczędności poboru energii elektrycznej i wody ustalam godziny funkcjonowania urzędu i pracy pracowników wykonujących pracę w Urzędzie Miejskim w godzinach od 7:30 do godz. 14.00, w ciągu dnia pracy gdy temperatura powietrza będzie utrzymywała się na poziomie powyżej 30 stopni Celsjusza - bez obowiązku odpracowywania i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Czchowie wykonujący prace na otwartej przestrzeni będą wykonywać czynności służbowe od godzinach od 6.00 do godz. 14.00, z jednoczesnym wydłużeniem przerwy do 1 godz.

Niniejsze zarządzenie podlega odwołaniu w każdym czasie, w sytuacji, gdy pomimo utrzymywania się temperatury powietrza powyżej 30 stopni Celsjusza poprawią się warunki wykonywania pracy.

§ 2.

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników oraz do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach wejściowych do budynku Urzędu oraz na stronie internetowej
Gminy Czchów.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
(-) mgr Marek Chudoba

Instytucja raportu o stanie gminy została wprowadzona w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Burmistrz Czchowa zobowiązany jest do przedłożenia raportu o stanie gminy Czchów. Raport obejmuje podsumowanie działalności gminy w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada gminy rozpatruje raport oraz podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, podczas której oprócz radnych głos mogą zabierać również mieszkańcy.

Link do raportu o stanie gminy.

Czytaj więcej...

Zarząd Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku" zaprasza na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku", które odbędzie się 7 czerwca 2022 r. tj. wtorek o godz. 17.00 w budynku Wiejskiego Domu Ludowego „Kasztan” w Lipnicy Dolnej (gmina Lipnica Murowana).


Program zebrania  (plik pdf)

 

Czytaj więcej...

Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz Czchowa serdecznie zapraszają na obchody 231. rocznicy Uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja, które odbędą się 3 maja 2022 roku w Czchowie.

W PROGRAMIE:

10:30 - Msza Święta za Ojczyznę z intencji Burmistrza Czchowa w kościele pw. NNMP w Czchowie.

11:30 - Przemarsz na dziedziniec zamku w Czchowie wraz ze Strażacką Orkiestrą Dętą ze Złotej

  • Wspólne odśpiewanie Hymnu Polski
  • "Moja Ojczyzna" - wiersze i piosenki patriotyczne w wykonaniu uczestników zajęć artystycznych, prowadzonych przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie.

Szanowni Mieszkańcy!

W nawiązaniu do informacji z dnia 20.12.2021 znak: GK-II.6620.82.1.2020.JW Starosty Brzeskiego przypominam, że na zlecenie Starostwa w ramach projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego",  kontynuowane są prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Czchów - obszar wiejski, obejmującej obręby ewidencyjne: Będzieszyna, Biskupice Melsztyńskie, Jurków, Piaski-Drużków, Tworkowa, Tymowa, Wytrzyszczka, Złota, Domosławice.

Wiecej na https://geodezja.powiatbrzeski.pl/media/assets/rok-2022/modernizacja-egib-poprawa-jakoci-danych/czchow-monit-przypominajacy-kontynuowanie-prac-opgik.pdf