Czytaj więcej...    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm. Dz.U z 2019r., poz. 1309) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2019 r. o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie.

Czytaj więcej...     W dniach 26-29 lipca w naszej gminie gościliśmy 6 osobową delegację z zaprzyjaźnionego miasta Şimleu Silvaniei w Rumunii. Reprezentację miasta stanowili: Pan Septimiu Cătălin Țurcaș – Burmistrz Șimleu Silvaniei, Pan Radu Lazar – Wiceburmistrz Șimleu Silvaniei, Pan Daniel Stejeran – Dyrektor Centrum Turystyki Șimleu Silvaniei, Pani  Elena Trif Cocoru - doradca burmistrza Șimleu Silvaniei, Pani Roxana Deac – Dyrektor Oddziału Rumuńskiego Czerwonego Krzyża w Șimleu Silvaniei, Pani Iasmina Lupou - Specjalista Centrum Turystyki Șimleu Silvaniei. Reprezentację miasta i gminy Czchów stanowili: Pan Marek Chudoba - Burmistrz Czchowa, Pan Tadeusz Płachta – Zastępca Burmistrza, Pan Jarosław Gurgul - Sekretarz Gminy oraz Pani Elżbieta Ogiela - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie.

Czytaj więcej...    Dwutygodnik "Wspólnota" opublikował raport dotyczący zamożności samorządów za rok 2018. Podzielono go na kilka sekcji, uwzględniając poszczególne województwa, miasta i wsie.

    W obecnym raporcie Czchów w powiecie brzeskim ponownie został sklasyfikowany najwyżej. W rankingu miast, Czchów znalazł się w pierwszej setce na blisko 600 miast w Polsce. W rankingu wojewódzkim - na 6 miejscu z dochodem na jednego mieszkańca (wynoszącym 3 656 zł). Natomiast w powiecie brzeskim Czchów uplasował się na pierwszym miejscu (Czchów – 3 656 zł; Borzęcin – 3 089 zł; Gnojnik – 2 963 zł; Iwkowa 2 918 zł; Brzesko – 2 877 zł; Szczurowa – 2 797 zł; Dębno – 2 575 zł). W regionie, z miast i gmin wiejskich Czchów z dochodem na jednego mieszkańca (3 656 zł) wyprzedził takie miasta i gminy jak Bochnia, Wieliczka i Brzesko.

Czytaj więcej...    W niedzielę 28 lipca 2019 r., odbyły się wybory do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie Brzeskim. W głosowaniu mogli uczestniczyć płatnicy podatku rolnego i działów specjalnych produkcji rolnej znajdujący się na spisach wyborczych. Zgodnie z zasadami każda gmina może posiadać dwuosobowe przedstawicielstwo w izbie. W gminie Czchów ubiegało się o nie czterech kandydatów. W wyniku głosowania do Małopolskiej Izby Rolniczej na kolejną kadencję dostali się: p. Marek Chudoba z wynikiem 62 głosów oraz p. Włodzimierz Rabiasz z wynikiem 55 głosów. W głosowaniu udział brali również: p. Krzysztof Dzięciołowski (18 głosów) i p. Grzegorz Malaga (22 głosy).

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów do Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej w Powiecie Brzeskim z okręgu wyborczego nr 55 (plik .pdf)

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w sali kina "Baszta" w Czchowie

     Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096) oraz art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 ze zm.),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia o wszczęciu 8 maja 2019 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-XI.7840.6.2.2019.JF), na wniosek złożony przez  inwestora:

    W połowie maja tego roku doszło do nielegalnego zasiedlenia przez władze Miasta Limanowa budynku w Czchowie przy ul. Sądeckiej mieszkańcami Miasta Limanowa. Działanie to jest złamaniem wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. akt I OSK 2729/17), który jasno stwierdził, że nie istnieje prawna możliwość realizacji zadań w zakresie mieszkalnictwa komunalnego w oparciu o budynki zakupione na terenie innej gminy.

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję sesję  Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 31 maja 2019 r. o godzinie 12.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej.

Czytaj więcej...    18 maja w Czchowie (woj. małopolskie) Attaché obrony, wojskowy, morski i lotniczy płk Jerzy Jankowski wziął udział w uroczystościach oficjalnego otwarcia historyczno – militarnej ścieżki dydaktycznej oraz odbudowanego zamku średniowiecznego.

Więcej na stronie Ambasady RP w Bukareszcie https://bukareszt.msz.gov.pl/pl/aktualnosci