b_250_0_16777215_0_0_images_RKopytko_wymiana_kotlow_kontrola.jpg

Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, przyjęty uchwałą
Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 roku, nakłada na gminy obowiązek przeprowadzania m.in. kontroli palenisk domowych pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów.

W 2022 roku przeprowadzono 60 kontroli planowych kotłowni oraz 4 kontrole interwencyjne. Podczas kontroli, po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, upoważnieni pracownicy UM w Czchowie, w celu zwiększenia świadomości mieszkańców na temat jakości powietrza, informowali o zapisach uchwały antysmogowej dla małopolski, o stopniach zanieczyszczenia powietrza oraz o możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji w Programie „Czyste Powietrze”.

Urząd Miejski w Czchowie przestrzega również mieszkańców gminy przed osobami podszywającymi się pod pracowników Urzędu, gazownictwa, energetyki czy jakichkolwiek innych instytucji, którzy podają się za kontrolerów palenisk domowych. W gminie Czchów kontrole palenisk prowadzą - tylko i wyłącznie - pracownicy Urzędu Miejskiego, którzy posiadają stosowne upoważnienia, podpisane przez Burmistrza Czchowa.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących osób chcących przeprowadzić kontrolę, apelujemy o wzmożoną ostrożność, a podejrzane sytuacje zgłaszać na Policję.

W 2023 roku zostanie przeprowadzonych minimum 120 kontroli planowych, wg następującego harmonogramu:

  • luty – 12 budynków;
  • marzec – 12 budynków;
  • kwiecień – 12 budynków;
  • maj – 12 budynków;
  • czerwiec – 12 budynków;
  • lipiec - 12 budynków;
  • wrzesień – 12 budynków;
  • październik – 6 budynków;
  • listopad – 12 budynków;
  • grudzień - 12 budynków.