Program Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego, przyjęty Uchwałą nr LXXV/1102/23 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, nakłada na gminy obowiązek przeprowadzania m.in. kontroli palenisk domowych pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów.

W 2023 roku przeprowadzono 121 kontroli planowych kotłowni oraz 3 kontrole interwencyjne. Podczas kontroli, po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, upoważnieni pracownicy UM w Czchowie, w celu zwiększenia świadomości mieszkańców na temat jakości powietrza, informowali o zapisach uchwały antysmogowej dla małopolski, o stopniach zanieczyszczenia powietrza, obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (lub aktualizacji deklaracji jeśli zamontowano nowe źródło ciepła/spalania) oraz o możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji w Programie „Czyste Powietrze”.

Urząd Miejski w Czchowie przestrzega również mieszkańców gminy przed osobami podszywającymi się pod pracowników Urzędu, gazownictwa, energetyki czy jakichkolwiek innych instytucji, którzy podają się za kontrolerów palenisk domowych. W gminie Czchów kontrole palenisk prowadzą - tylko i wyłącznie - pracownicy Urzędu Miejskiego, którzy posiadają stosowne upoważnienia, podpisane przez Burmistrza Czchowa.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących osób chcących przeprowadzić kontrolę, apelujemy o wzmożoną ostrożność, a podejrzane sytuacje zgłaszać na Policję.

W 2024 roku zostanie przeprowadzonych minimum 60 kontroli planowych, wg następującego harmonogramu:

  • I kwartał – minimum 2 budynki
  • II kwartał – minimum 28 budynków
  • III kwartał – minimum 10 budynków
  • IV kwartał – minimum 20 budynków